26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun dört maddesinde önemli değişiklilere gidildi.

 

Yapılan değişikliklerle birlikte trafik kazalarına dayalı tazminat davalarında yeni bir dönem başlamış oldu.

 

En çarpıcı değişiklik, KTK'nın 90. maddesinde yapıldı. Söz konusu maddede yapılan değişiklikle birlikte, 01.06.2015 tarihinde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında yapılan değişikliklerin uygulanmasının önü açıldı.  

 

6704 sayılı Kanun ile getirilen değişikliler ana hatları ile şöyledir; 

 

a)Yeni genel şartlar bakıcı giderlerini sağlık gideri teminatı kapsamından çıkarmıştır.

 

b)Yeni genel şartlar uyarınca destekten yoksun kalma tazminatı ile sürekli sakatlık tazminatı hesaplamaları Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre değil, genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecektir.

 

c)Yeni genel şartlar uyarınca sürekli sakatlık teminatına konu sürekli sakatlık oranı yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile tespit edilecektir.

 

d)Yargıtay'ın yerleşik içtihatları uyarınca, meslekte kazanma gücü kayıp oranına ilişkin raporlar İstanbul ATK 3. İhtisas Kurulu ya da Üniversite hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlıklarından "Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü" ya da "Çalışma Gücü Kaybı Ya da Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Yönetmeliği" hükümleri dikkate alınarak hazırlanmakta iken; değişiklik ile birlikte çalışma gücü kayıp oranlarının, belirlenecek hastanelerden alınacak özürlü sağlık kurulu raporları ile tespit edilmesi söz konusu olacaktır.

 

e)Yeni genel şartlar uyarınca tazminatı gerektiren olay, trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmiş ise sigortacı ödenen tazminat nispetinde sigortalıya rücu edilebilecektir.

 

f)01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren genel şartların "Teminat dışında kalan haller" başlıklı A.6. maddesine eklenen (d) fıkrasına uyarınca "Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri " de artık poliçe teminatı kapsamı dışında kalacaktır.

 

h)97. Madde ile getirilen değişiklikle birlikte, artık mahkemede dava açılmadan önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvuru yapılması zorunlu hale gelmiştir.

 

Konunun tüm detayları ile birlikte incelendiği ve Av. Musa ADIYAMAN tarafından kaleme alınan "2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA 6704 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİ" başlıklı makaleye sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

8 Eylül 2017 Cuma
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.