YOL OLARAK FİİLİ EL ATILAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN SONRA KALAN BÖLÜMÜNÜN KOT FARKI VE YOL NEDENİYLE ARTIK İŞE YARAMAZ HALE GELDİĞİNİN ANLAŞILMASI HALİNDE BU BÖLÜM BEDELİNİN DE DAVALIDAN TAHSİLİ GEREKİR.

 

5. Hukuk Dairesi

2019/9929 E. , 2020/3896 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 21/05/2019 gün ve 2018/7916 Esas - 2019/10262 Karar sayılı ilama karşı davalı ... vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:


- K A R A R -


Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın kabulüne dair karar davalılardan ... vekilinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuş; bu karara karşı, davalı ... vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.Dosyada bulunan kanıt ve belgelere Yargıtay kararındaki yazılı gerekçelere göre davalı ... vekilinin sair karar düzeltme istekleri HUMK'nun 440. maddesi yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Şöyle ki;Dava konusu taşınmazın tapu kaydındaki haczin hükmedilen bedele yansıtılmadığı,Bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla; davalı ... vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 21.05.2019 tarih ve 2018/7916 Esas - 2019/10262 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede; Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.


Mahkemece kapatılan 18. Hukuk Dairesinin bozma kararı uyarınca inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 632 ada 23 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve taşınmazın yol olarak el atılan 14,20 m²'lik bölümünün bedelinin davalı ...'ndan tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;


1-Dosyadaki bilgi ve belgelerden dava konusu 632 ada 23 parsel sayılı 111 m² yüzölçümüne sahip olan taşınmazın 14,20 m²'lik bölümüne yol yapılmak suretiyle davalı ...'nca el atıldığı, taşınmazın kamulaştırmasız el atmadan sonra kalan 96,80 m²'lik bölümünün ise kot farkı ve yol nedeniyle artık işe yaramaz hale geldiği anlaşıldığından bu bölüm bedelinin de Kamulaştırma Kanununun 12.maddesi de gözönünde bulundurularak ...'ndan tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,


2-Dava konusu taşınmazın tapu kaydındaki haczin hükmedilen bedele yansıtılmaması,


Doğru görülmemiştir.Davalı ... vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalı ...'ndan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, davalı ...'ndan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

7 Ağustos 2020 Cuma
© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.