T.C. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ Ankara 7. Hukuk Dairesi

 

Esas No: 2019/1583

 

Karar No: 2019/1456

 

Karar Tarihi: 21.05.2019

 

İSTİNAF KARARI İSTİNAF KARARI Dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili, davacılardan Ş. A.'ın eşi, diğer davacı M. A.'ın babası olan, işçi B.A.'ın davalı şirket nezdinde çalışmakta iken 10/06/2014 tarihinde kanser hastalığından vefat ettiğini, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 440.maddesine göre işveren tarafından davacılara ölüm tazminatı ödenmesi gerektiğini ileri sürerek, 1,00 TL Ş. A. ile 1,00 TL M. A.'ın ölüm tazminatı taleplerinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, müteveffanın davalı şirkette İş Kanunun hükümlerine göre çalıştığını, ölümünden sonra mirasçılarına kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, ikramiye, çocuk yardımı, yakacak yardımının yanı sıra Toplu İş Sözleşmesinde öngörülen ölüm yardımı da ödendiğini iddia etmiş , bu nedenle genel nitelikteki Türk Borçlar Kanunundaki düzenlemenin somut olayda uygulanamayacağını beyanla davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

 

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: İlk derece mahkemesi " ... İş Kanununda işçinin ölümüne bağlanmış sonucun kıdem tazminatı ödenmesi olduğu, ölüm tazminatı adı altında bir tazminatın 4857 Sayılı yasada düzenlenmediği, Borçlar Kanununa tabi olarak çalışan işçinin ölümü halinde 6098 Sayılı yasada kıdem tazminatı düzenlenmediğinden ve yasanın gerekçesinde bildirildiği üzere “… bu işçiler ile İş kanunun kapsamına giren işçiler arasında çok büyük bir fark yaratılmamaya çalışıldığından” ölüm tazminatı adı altında düzenleme yapılması yoluna gidildiği Kıdem tazminatı ve ölüm tazminatı birbirinden farklı olsa da her ikisinin de işçinin ölümüne bağlanan sonuç olduğu Bu haliyle, 4857 Sayılı yasa kapsamında çalışmakta iken 10.06.2014 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle vefat eden, kıdem tazminatı, yıllık izin alacağı, ikramiye, çocuk yardımı ve yakacak yardımının yanısıra Toplu İş Sözleşmesi'nin 49. Maddesi kapsamında 602,60 TL'si ölüm yardımı olmak üzere toplam 42.826,10 TL ödemeden yararlanan davacıların, 6098 Sayılı yasanın 440. Maddesi gereğince ayrıca ölüm tazminatına hak kazanamayacakları .." gerekçesi ile "DAVANIN REDDİNE" karar vermiştir .

 

İSTİNAF SEBEPLERİ: Davacılar vekili, Borçlar Kanunu'nun genel nitelikte bir kanun olduğunu, özel nitelikteki kanunda düzenleme bulunmayan hallerde genel nitelikteki kanunun uygulanması gerektiğini, bu nedenle davanın reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğunu ileri sürerek istinaf kanun yoluna başvurmuştur. GEREKÇE: Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 1 /3 İstinaf nedenlerine göre, 6098 Sayılı Borçlar Kanunda düzenlenen ölüm tazminatından 4857 Sayılı yasa kapsamında çalışan ve kıdem tazminatı ödenen işçinin faydalanıp faydalanamayacağı noktasında bağıtlanmaktadır. Borçlar Kanununun 440. maddesinde işçinin ölümü konusunda özel bir düzenleme getirilmiştir. Bu hükme göre, “Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür”. Bu tazminatın Borçlar Kanunu kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler için söz konusu olacağı açıktır. Söz konusu tazminattan yararlanabilecek olanlar mirasçılar olarak değil, “…sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişiler” olarak tanımlanmıştır. Kanunda sözleşmenin türüne göre bir ayırım yapılmamış olup, sözleşmenin türü ne olursa olsun ölüm tazminatından BK kapsamındaki işçilerin ( kanunda sayılan ) geride kalanları yararlanacaktır. Müteveffa B. A. ,davalı işyerinde 4857 Sayılı yasa kapsamında çalışmakta iken 10.06.2014 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle vefat etmiş, davalı işveren 13.06.2014 tarihinde davacılara kıdem tazminatı, yıllık izin alacağı, ikramiye, çocuk yardımı ve yakacak yardımının yanısıra müteveffa sendika üyesi olduğundan Toplu İş Sözleşmesi'nin 49. Maddesi kapsamında 602,60 TL'si ölüm yardımı olmak üzere toplam 42.826,10 TL ödemede bulunmuştur. Türk Borçlar Kanunu 440. Maddesinde yer alan ölüm tazminatı , özel nitelikteki iş kanunda yer alan kıdem tazminatından ayrı düzenlendiğinden ve hak sahipliği mirasçılık belgesinden ayrı olarak belirlendiğinden, genel kanun hükmü olarak doğrudan uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, davacıların murisinin ölüm tarihinde yürülükte bulunan TİS Madde 49: "...İşçinin ölümü halinde; eşine, yoksa çocuklarına, yoksa sırasıyla, ana, babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine; Sözleşmenin 1. yılında 602,60 TL. İş kazası nedeniyle ölümünde; Sözleşmenin 1. yılında 1.205,20 TL. ölüm yardımı yapılır..." yönünde düzenleme bulunmakta ise de , TİS'de yer alan düzenleme davacıların yasal olarak hak kazandıkları ölüm yardımını sınırlar niteliktedir. Bu husus dikkate alınarak, davacıların hak kazandığı ölüm yardımı 27.12.2017 tarihli bilirkişi raporunda yapılan hesaplamaya göre belirlenen net 9.407.02 TL 'den , işveren tarafından ödenen net 602,60 TL ölüm yardımının mahsubu sonucunda , net 8.804,42 TL olarak tespit edilmiştir . HMK'nın 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve resen kamu düzeni yönünden yapılan inceleme sonucunda,, davacılar vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne karar vermek gerekmiş ve taleple bağlı kalınarak aşağıda yazılı şekilde hüküm kurulmuştur.

 

SONUÇ:

 

I- )Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK 353/1-b.2 maddesi gereğince KABULÜ İLE, İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ KALDIRILMASINA

 

II- Davanın KABULÜ İLE,

 

1- )Davacıların hak kazandığı 2.00 TL tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, davacıların fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulmasına

 

2- )Hüküm tarihinde yürürlükte bulanan Harçlar Tarifesi gereğince kabul edilen miktar üzerinden belirlenen 44.40 TL karar ve ilam harcından davacı tarafça yatırılan peşin harç toplamı 31.40 TL 'nin mahsubu ile bakiye 13.00 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

 

3- )Davacı davada kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A. Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 2 /3 Ü.T uyarınca belirlenen 2.00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

 

4- )Davacı tarafça ilk derece yargılaması sırasında yapılan 643,05 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine

 

5- )Davacı tarafından istinaf kanun yolu için sarf edilen 50,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

 

6- )HMK'nın 359. maddesinin 3. fıkrası gereği kararının tebliğ ile 302. maddesinin 5. fıkrası gereği harç tahsil müzekkeresi yazılması işlemlerinin İLK DERECE MAHKEMESİ tarafından yapılmasına, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 9. maddesi yollamasıyla HMK'nın 362 1 ( a ) maddesi uyarınca miktar itibariyle KESİN olmak üzere 21.05.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

12 Mart 2023 Pazar
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.