TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA SİT ALANI ŞERHİNİN BULUNMASI HALİNDE, BU DURUMUN KAMULAŞTIRMA BEDELİNE ETKİSİNİN  OLAMAYACAĞINA DAİR KARAR

5. Hukuk Dairesi

2017/33823 E. , 2019/11326 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi .... Hukuk Dairesi

 

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin verilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı taraf vekillerinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi ....Hukuk Dairesince istinaf isteminin esastan reddine, davacı vekilinin ise HMK'nun 353/...-b-... maddesi uyarınca esas hakkında yeniden karar verilmesine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı kararının Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:


- K A R A R -


Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.


İlk derece mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı, taraf vekillerince yapılan istinaf başvurusunun ... Bölge Adliye Mahkemesi .... Hukuk Dairesince davalı idarenin istinaf başvurusunun HMK'nun 353/...-b-... maddesi uyarınca esastan reddine, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile HMK'nun 353/...-b-... maddesi uyarınca yeniden esas hakkında karar verilmesine ilişkin olarak ... Bölge Adliye Mahkemesi .... Hukuk Dairesince verilen hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; mahallinde yapılan keşif sonucu ... İli, Yıldırım İlçesi, ... Mahallesi, ... ada ... parsel sayılı taşınmazın yerel mahkemece fiilen el atılan ve fiilen el atılmayıp planda park ve yol olan kısımlarının bedeline hükmedilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı gibi ... Bölge Adliye Mahkemesi .... Hukuk Dairesince bilirkişi raporunda D harfi ile gösterilen, planda konut alanında kalan 73,67 m²'lik bölümünün yüzölçüm ve geometrik durumu nazara alındığında bu kısmın da bedeline hükmedilmesi gerektiği belirtilerek yeniden esas hakkında hüküm tesis edilmesinde 6100 sayılı HMK'nun 353/...-b-... maddesi uyarınca bir isabetsizlik görülmemiştir.Ancak;


...-Dava konusu taşınmazın yeniden imar uygulaması gördüğü belirtildiğinden bu konudaki bilgi ve belgelerin, dava konusu taşınmazın güncel tapu kaydının davalı ..., ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilgili Tapu Müdürlüğünden getirtilip, imar uygulaması sonucu oluşan parsellerde fiili el atma olup olmadığı ve bu parsellerin imar planında kamuya özgülenip özgülenmediği araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması,


...-Dava konusu taşınmazın tapu kaydında sit alanı şerhi mevcut ise de taşınmazın sit alanında kalmasının kamulaştırma bedeline etkisi olamayacağı gözetilmeden tespit edilen m² birim fiyatından %... oranında indirim yapan rapor esas alınarak az bedele hükmedilmesi,


...-Dava dilekçesinde kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi ile birlikte ecrimisil istemi de bulunduğu halde ecrimisil istemi yönünden herhangi bir karar verilmemesi,
Doğru görülmemiştir.


Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle HMK'nun 371. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, .../06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

15 Ağustos 2020 Cumartesi
© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.