5. Hukuk Dairesi         2020/5363 E.  ,  2021/4228 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ: ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine ilişkin ilk derece mahkemesinin kararına karşı davacı ve davalılardan ... vekillerinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesinin 5. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı ile birlikte ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/378 E. - 2018/368 K. sayılı kararının Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
K A R A R -
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.İlk derece mahkemesince davalılar ... Belediye Başkanlığı ve ... yönünden husumet yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine, davalı ... yönünden davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak verilen karara karşı, davacı ve davalı ... vekillerince yapılan istinaf başvurusunun ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince esastan reddine karar verilmiş olup; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.Aşağıda açıklanan gerekçelerle ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin istinaf başvurusunun esastan ret kararı kaldırıldıktan sonra ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/378 E.-2018/368 K. sayılı kararının incelenmesinde;
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre; dava konusu ... İlçesi, ... Mahallesi 28288 ada 1 parsel sayılı taşınmazın imar uygulamasına tabi tutularak, davacılara Düden Mahallesi 28598 ada 5 parsel, 28630 ada 2 parsel, 28631 ada 11 parsel ve 28619 ada 1 parsel sayılı taşınmazlardan pay tahsis edildiği ve davacı adına yeni tapu kayıtlarının oluştuğu anlaşılmıştır.
Bu durumda, mahkemece şuyulandırma öncesi ve sonrası çaplı krokiler ilgili Kadastro Müdürlüğünden getirtilip mahallinde yeniden keşif yapılarak imar uygulaması sonucu oluşan yeni parsellerin tapu kaydı zemine uygulanıp, yeni oluşan parsellere davalı idarelerce fiilen el atılıp atılmadığı, fiilen el atılmasa bile kamuya tahsisli alan olarak ayrılıp ayrılmadığının tespiti için bilirkişi kurulundan ek rapor araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği halde eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,Doğru görülmemiştir.Hükmün yukarıda açıklanan gerekçeyle davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile HMK 371. md gereğince BOZULMASINA, HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca kararın bir örneğinin ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi'ne GÖNDERİLMESİNE, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 29/03/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi

 

29 Mayıs 2021 Cumartesi
© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.