5. Hukuk Dairesi

2019/7084 E. , 2020/3987 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

 

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:


- K A R A R -


Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.


Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.


Arsa niteliğindeki ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 374 ada 19 parsel sayılı taşınmaza bilirkişi incelemesi yaptırılıp emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;


1-Dava konusu taşınmazın kullanım amacı, yüzölçümü ve geometrik şekli dikkate alındığında kamulaştırmadan arta kalan bölümün tamamının bedeline hükmedilmesi gerekirken %50 değer azalışı hesaplanarak eksik bedel tespiti,


2-Dava konusu taşınmaz üzerindeki takyidatların bedele yansıtılması gerektiğinin düşünülmemesi,


3-Dava konusu taşınmazın il, ilçe, mahalle adının kararda açıkça gösterilmeksizin infazı zorlaştırıcı hüküm kurulması, 4-13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;6487 sayılı Yasanın 21.maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6.maddesinin onüçüncü fıkrası "09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine birtakım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği" gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35.maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,Doğru görülmemiştir.Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 05/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

6 Ağustos 2020 Perşembe
© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.