KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ÖNCESİNDE KARAYOLUNA CEPHESİ BULUNAN TAŞINMAZIN, YAPILAN KÖPRÜ ÇALIŞMASI SONRASINDA YAN YOLA CEPHELİ HALE GELMESİ HALİNDE, EL ATMADAN ARTA KALAN KISMIN DEĞER AZALIŞ BEDELİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

5. Hukuk Dairesi

2014/27257 E. , 2015/11596 K.

 

MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi


TARİHİ : 17/09/2014


NUMARASI : 2013/723-2014/467

 

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi, kal, bu mümkün olmadığı takdirde taşınmazlar bedelinin tahsili, ecrimisil ve uğranılan zararın tazmini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:


- K A R A R -


Dava, kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi, kal, bu mümkün olmadığı takdirde taşınmazlar bedelinin tahsili, ecrimisil ve uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.


Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.


Mahallinde yapılan keşif sonucu alınan rapor uyarınca dava konusu 157 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların dava tarihindeki değerinin biçilmesi ve bedelinin davalı idareden tahsili ile ecrimisil talebinin kısmen kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak;


1)Hükme esas alınan 19.03.2014 tarihli bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazların el atmadan önce Kocaeli-Yalova-Bursa illerini birbirine bağlayan D-130 karayoluna cepheli konumda bulunmakta iken, el atmadan sonra cephesini kaybederek köprü çalışması sonrasında D-130 karayolu parelelinde oluşturulan yan yola cepheli hale geldiği ve taşınmazların önünden geçen yolun el atılmadan önce daha işlek iken el atmadan sonra hareketliliğinin önemli ölçüde azaldığı belirtilmiştir.


Bu itibarla; yukarıda belirtilen sebeplerle davalı idarece fiilen el atılan 157 ada 2 ve 3 nolu parsellerin el atmadan arta kalan kısımlarında değer azalışı olacağı gözetilmeden, değer kaybı verilmeyerek aza hükmedilmesi,


2)Dava konusu 157 ada 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölgede yapılan köprülü kavşak sebebiyle iş bu taşınmazlar yönünden değer azalışı talep edildiği, mahallinde yapılan keşif sonucu alınan raporlarda bu taşınmazlara davalı idarece fiilen el atılmadığı anlaşıldığından, bu parseller yönünden yargı yolu bakımından davanın reddine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,


3)Dava konusu taşınmazlardan 157 ada 3 parselin tapu kaydında bulunan ipotek şerhinin hükmedilen bedele yansıtılmaması,
Doğru olmadığı gibi,


4)13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;
6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası "09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği" gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden,
Mahkeme kararının açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazları doğrultusunda BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 27.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

15 Ağustos 2020 Cumartesi
© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.