5. Hukuk Dairesi         2016/8841 E.  ,  2017/15940 K.

 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının reddine dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ve davalı ... vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş; davacı vekili de temyiz dilekçesinde duruşma isteminde bulunmuş olmakla, duruşma için belirlenen 13/06/2017 günü temyiz eden davacı vekilinin yüzüne karşı; usulüne göre çağrı kağıdı gönderilmesine rağmen gelmediklerinden davalı idareler vekillerinin yokluklarında duruşmaya başlanarak davacı vekilinin sözlü açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki kağıtlar okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

- K A R A R -

Mahkemece uyulan bozma kararı uyarınca inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davacı ve davalı ... vekillerince temyiz edilmiştir.


Yapılan incelemede, yargılama sırasında, 24.08.2013 tarihinde davacı tarafça dava konusu 4153 parsel sayılı taşınmazın 82,34 m²'lik bölümünün bedelsiz olarak kamuya terk edilerek kalan kısmın 332,66 m² olarak tescil edildiği anlaşılmıştır.


a)Bu durumda, davacı tarafça bedelsiz terkin edilen yer ile fen bilirkişi rapor ve krokisinde A, B ve C harfleri ile gösterilen toplam 115,90 m²'lik bölümün krokileri taşınmaza uygulanarak bedelsiz terk edilen bölümün fen bilirkişi raporunda belirlenen bölüm içinde kaldığı tespit edildiği takdirde bu kısım yönünden davanın reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmadığı gibi,


b)Dava konusu taşınmaza davalı idarece 04.11.1983 tarihinden sonra el atıldığı anlaşıldığından nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden,


Davacı ve davalı ... vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine, temyiz eden davacı yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.480,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 13/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

5 Şubat 2023 Pazar
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.