5. Hukuk Dairesi

2019/5223 E. , 2020/4148 K.

 

MAHKEMESİ: ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine ilişkin ilk derece mahkemesinin kararına karşı davacılar vekilinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesinin 5. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı ile birlikte ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/212 E. - 2017/142 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

K A R A R -

 

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.İlk derece mahkemesince davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine ilişkin olarak verilen karara karşı, davacılar vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiş olup; hüküm, davacılar vekilince temyiz edilmiştir.Aşağıda açıklanan gerekçelerle ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin istinaf başvurusunun esastan ret kararı kaldırıldıktan sonra ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/212 Esas- 2017/142 Karar sayılı kararının incelenmesinde;

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinde; dava konusu taşınmazda kamulaştırma tarihinde malik olan davacılar murisi ...'ye yapılan kamulaştırma tebligatının adreste bulunmadığından eşine tebliğ edildiği belirtilmişse de, eşinin isminin ... olmasına rağmen ... olarak yazıldığı ve malik ile eşinin soy isimlerinin ise ... olmasına rağmen ... olarak belirtildiği gibi tebliğ mazbatasında muhatabın adreste bulunmama sebebi de açıklanmadığından yapılan tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçersiz olup; davalı idarenin 20.05.2016 tarihli yazısında da malik tarafından kamulaştırılan kısma ilişkin yola terkin işlemi yapılmadığından kamulaştırma bedelinin ödenmediği de davalı idarenin beyanı ile belirlendiğinden kamulaştırma işleminin kesinleşmemiş olduğu anlaşılmakla davacıların kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat talep etme imkanı bulunduğu gözetilerek işin esasına girilip sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi,Doğru görülmemiştir.Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/212 Esas - 2017/142 Karar sayılı hükmünün HMK'nun 371. maddesi uyarınca BOZULMASINA, HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca kararın bir örneğinin ...Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi'ne GÖNDERİLMESİNE, davacılardan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 09/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 


5. Hukuk Dairesi

2019/11573 E. , 2020/4022 K.


MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

 

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:


K A R A R -


Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.


Mahkemece, kamulaştırma işleminin kesinleştiğinden hak düşürücü süreden davanın reddine karar verilmiştir.Dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin evrakının ... , ..., ... , ..., ..., ..., ... , ... yada seleflerine noter aracılığıyla usulüne uygun tebliği edilip edilmediği ilgili noterlikten araştırılarak tebligatının bulunmaması halinde Kamulaştırma Kanununun 7. maddesinde sayılan tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden adres araştırması yapılıp akabinde ilanen tebligatın yapılıp yapılmadığı araştırılıp kamulaştırma işleminin tamamlanmadığının tespit edilmesi halinde, davacının kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat talep etme imkanı bulunduğu gözetilerek işin esasına girilip sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yasal olmayan gerekçelerle eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi,Doğru görülmemiştir.Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 05/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

6 Ağustos 2020 Perşembe
© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.