5. Hukuk Dairesi         2019/10022 E.  ,  2021/2451 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ:... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı, davacı idare vekilince yapılan istinaf başvurusu HMK'nun 353/1-b/1 maddesi uyarınca, istinaf talebinin reddine ilişkin ek karara karşı davalı vekilince yapılan istinaf başvurusu ise HMK'nun 103/1-h ve 346/2. maddeleri uyarınca esastan reddine dair hükmün Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş; davalılar vekili de temyiz dilekçesinde duruşma isteminde bulunmuş olmakla, duruşma için belirlenen 02/03/2021 günü temyiz eden taraf vekillerinin yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak, sözlü açıklamaları da dinlendikten ve dosyadaki kağıtlar okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.


- K A R A R -


Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.


İlk derece mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı, davacı idare vekilince yapılan istinaf başvurusu HMK'nun 353/1-b/1 maddesi uyarınca, istinaf talebinin reddine ilişkin ek karara karşı davalı vekilince yapılan istinaf başvurusu ise HMK'nun 103/1-h ve 346/2. maddeleri uyarınca esastan reddine karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 14/3. maddesi uyarınca kamulaştırma davalarında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur.Karar tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362/1-a maddesi gereğince, miktar veya değeri her paydaş için 58.800-TL'yi geçmeyen davalara ilişkin olarak Bölge Adliye Mahkemesi kararları kesin olup bu kararlar aleyhine temyiz yoluna başvurulamaz.Bu nedenle ... haricindeki davalılar yönünden temyiz dilekçelerinin reddine karar verildikten sonra, davalı ... yönünden yapılan incelemede; Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; davalı vekiline ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararının 10.07.2017, davacı idare vekilinin istinaf dilekçesinin ise 07.08.2017 tarihlerinde tebliğ edildiği ve hükmün 29.08.2017 tarihinde harcı yatırılmak suretiyle istinaf edildiği anlaşılmış olup, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli davalar ivedi işlerden olup, adli tatil içerisinde süreler işleyeceğinden iki haftalık yasal süreler içerisinde istinaf talebinde bulunulmadığından bahisle istinaf talebinin reddine ilişkin ek karara karşı davalı vekilince yapılan istinaf başvurusunun HMK'nun 103/1-h ve 346/2. maddeleri uyarınca reddine karar verilmesi doğrudur.Davacı idare vekilinin temyizine gelince; Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; kapama fındık bahçesi niteliğindeki ... ilçesi, ... köyü 105 ada 9 parsel sayılı taşınmaza 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11/1-f maddesi uyarınca gelir metodu esas alınarak, tel çite ise niteliğine göre değer biçilmesine ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine ilişkin ilk derece mahkemesinden verilen karara karşı davacı idare vekilince yapılan istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün HMK 370. maddesi gereğince ONANMASINA, davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, davalılardan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 02/03/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

30 Mart 2021 Salı
© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.