5. Hukuk Dairesi     

2020/10848 E.  ,  2021/4225 K.


"İçtihat Metni"

 

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesinin kararına karşı davalı idare vekilinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesinin 5. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı ile birlikte ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/445 E. - 2019/179 K. sayılı kararının Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:


K A R A R -


Dava, kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.İlk derece mahkemesince; davanın konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak verilen karara karşı, davalı idare vekilince yapılan istinaf başvurusunun ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince HMK'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.


Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; yargılama devam ederken, dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan alçak gerilim enerji nakil hatlarının, davalı kurum tarafından kapalı kablo yapılarak ... sistemine dönüştürüldüğü, son durum itibariyle dava konusu taşınmazda fiili ve hukuki el atma olmadığı anlaşıldığından, davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün HMK'nun 370. maddesi gereğince ONANMASINA, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 29/03/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

8 Ağustos 2021 Pazar
© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.