5. Hukuk Dairesi    

     2014/5267 E.  ,  2014/14741 K.

 

 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 11.11.2013 gün ve 2013/11703 Esas - 2013/19233 Karar sayılı ilama karşı davacılar vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R -
Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin davada, davanın husumetten reddine dair mahkeme kararı Dairemizce idari yargı görevli olduğundan davanın reddi yerine yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi sonucu itibariyle doğru olduğundan bahisle davacılar vekilinin temyizi üzerine onanmış, bu karara karşı, davacılar vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.


Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden; dava konusu taşınmazın imar uygulaması sırasında yol ve yeşil alana ayrılmak üzere bedelsiz terk edilecek alan olarak ayrılıp, tapu kaydının maliklerinin üzerinde bırakıldığı, zeminden Meksika caddesi geçirilmek suretiyle dava konusu taşınmaza fiilen el atıldığı anlaşılmıştır.


16.05.1956 gün 1-6 esas ve karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre, kamulaştırmasız olarak taşınmazına el konulan şahıs, ilgili kamu tüzel kişisi aleyhine el koymanın önlenmesi davası açabileceği gibi bu eylemli duruma razı olduğu takdirde taşınmazın değerinin tahsili davası da açabilir. Taşınmazın aynına ilişkin bu davanın görülme yeri Adliye Mahkemeleridir.


Ana arter niteliğindeki el atma nedeniyle 5216 sayılı Yasanın 7.maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumlu olduğu gözetilerek mahkeme kararının onanması gerekirken yazılı şekilde onandığı, bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla;


Davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 11.11.2013 ve 2013/11703 - 19233 sayılı onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;


Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.


Mahkemece dava konusu parselin, imar planında Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda kalan hizmetlere tahsis edildiği görüldüğünden, davanın husumetten reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekilince temyiz edilmiştir.


Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçeye göre; davanın husumetten reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.


Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından, usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 26.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

5 Şubat 2023 Pazar
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.