13. Hukuk Dairesi


2017/6310 E. , 2020/4086 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi

 

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı ilk derece mahkemesi sıfatıyla ... 3. Tüketici Mahkemesince 2015/792 esas 2016/2572 karar sayılı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükme karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine dair ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin 2017/243-2017/235 karar sayılı kararının süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.


K A R A R


Davacı, davalı yüklenici müteahhitten kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği müteahhide düşecek olan 10813 ada ada 12 parsel B Blok 2 nolu bağımsız bölümü 19/06/2012 tarihinde imzalanan daire satış vaadi sözleşmesi ile satın aldığını, sözleşme düzenlenirken satış bedeline mahsuben 110.000,00 TL ödediğini, tapu verilince ödeneceği kararlaştırılan 40.000,00 TL'yi de tapu devri gerçekleşmeden ödediğini, davalı şirket yetkililerinin satış bedeli olan 150.000,00 TL'yi almalarına rağmen tapu devrini yapmadıklarını ve tapuda yapılan kontrolde satışı vaadedilen taşınmazın dava dışı ... ...'a devredildiğinin öğrenildiğini, sözleşme gereğince müteahhide ait olması kararlaştırılan B Blok 4 ve 5 nolu bağımsız bölümün halen arsa sahiplerinden ... adına kayıtlı olduğunu, davalı müteahhidin kötü niyetli olduğunu, satış vaadi sözleşmesine konu, ... adına kayıtlı olan ... ili ... ilçesi Alan Mahallesi 10813 Ada 4 ve 12 parselde bulunan B Blok 4 ve 5 nolu bağımsız bölümlerden mahkemece yapılan inceleme sonunda uygun bulunan birinin tapu kaydının iptali ile adına tesciline, talebin reddi halinde taşınmazın güncel değerinin tespiti ile bedelinin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı ... mirasçıları, sözleşmenin tarafı olmadıklarını savunarak, davanın reddini istemişler; diğer davalı ise davaya cevap vermemiştir.


İlk Derece Mahkemesince, davacının her iki davalıya karşı açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasının reddine, davacının konut satın almak amacıyla davalı şirkete ödediği tutarın güncellenmiş değeri olan davaya konu dairenin rayiç bedeli olan 210.000,00 TL'nin davalı şirketten alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; davacı tarafın istinaf başvurusu ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafından esastan reddedilmiş; davacı taraf son olarak temyiz talebinde bulunmuştur.


Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından davacı vekilinin bu karara yönelik temyiz itirazlarının reddiyle kararın onanması gerekir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK'nın 370/1. madddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 23,00 TL. kalan harcın temyiz eden davacılardan alınmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 20/05/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi

 

 

 

3 Ağustos 2020 Pazartesi
© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.