Ülkemizde uzun yıllar boyunca arazi kadastrosu ile orman kadastrosunun farklı birimlerce yapılması sonucunda niteliği itibari ile orman olan taşınmazların özel mülkiyete konu edilerek gerçek ve tüzel kişiler adına tapu kaydı oluşturulduğu bilinmektedir.Mülkiyet hakkının kazanılmasından çok sonraki tarihlerde,  orman yönetimince yapılan orman kadastro çalışmaları ile taşınmazın bir bölümünün veya tamamının devlet ormanı olarak sınırlandırıldığı görülmektedir.Orman kadastro çalıişmalarının çoğunlukla birden fazla köyü kapsayacak şekilde yapılması ve ilanın da sadece bir köyde askıya çıkarılması sebebiyle kişilerin çalışmadan haberdar olması genellikle mümkün olmamakta, böylece kadastro işlemleri itiraz olmaksızın kesinleşmektedir. Kesinleşme ile birlikte orman yönetimince taşınmazın kaydına orman şerhi konulması için tapu müdürlüklerinden talepte bulunulmaktadır.Bilindiği üzere orman şerhi , taşınmazın alınıp satılmasına, üçüncü kişilere devrine, ipotek tesisine ve imar durumu alınmasına engel teşkil eden; diğer bir değişle mülkiyet hakkının içini boşaltan bir şerhtir.Orman yönetimi tarafından tapu kaydına konulan şerh sonrasında ya taşınmazın tapu kaydının iptali için dava açılmakta; ya da uzun süre suskun kalınmak suretiyle mağduriyetin devam etmesine neden olunmaktadır. Her iki durumda da Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınan mülkiyet hakkı ihlal edilmiş olmaktadır. Bu konuda mağduriyetin giderilmesi için dava açılmadan önce tapu müdürlüğü, kadastro müdürlüğü ve orman idaresinde yeterli inceleme yapılarak dava açma koşulların oluştuğunun tespiti gerekmektedir. Yine dava dilekçesindeki anlatımın delillerle ilişkilendirilmek suretiyle yapılarak netice-i talebinde açık bir biçimde dile getirilmesi gerekmektedir.

 

 

Unutmamak gerekirki her olay kendine özgü koşullar içerdiğinden; dava açılmadan önce davanın olası riskleri ve sonuçları hakkında bu alanda çalışma yapan bir avukata başvurulması önem arz etmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak sonuçlandırdığımız emsal nitelikteki tazminat kararını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

Av. Musa ADIYAMAN

2 Ağustos 2016 Salı
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.