Tarafımızca takip edilip sonuçlandırılan karara konu olay şu şekildedir;

 

Davacı müvekkilin tapuda maliki olduğu Yalova ili, Merkez ilçesi, Sugören köyünde bulunan 9.989,44 m² yüzölçümlü ve tarla vasıflı taşınmaz, tapulama tarihinden çok sonraki bir tarihte yörede yapılan orman kadastrosu sonucunda orman sınırı içerisine alınmıştır. Akabinde taşınmazın beyanlar hanesine 1992 tarihinde "orman sınırları içinde kalmaktadır" şeklinde  şerh konulmuştur.

 

Orman Genel Müdürlüğü, orman şerhinin konulduğu tarihten yaklaşık 25 yıl sonra müvekkile ait taşınmazın tamamının orman vasfına haiz olduğu iddiasıyla tapu kaydının iptali istemli olarak Yalova Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmıştır. Yargılama yapan mahkeme, 2017 yılında verdiği karar ile,  "taşınmazın tamamının tapu kaydının iptali ile orman vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline" dair karar vermiştir. İptal kararı 2018 yılında kesinleşmiştir.


İptal kararı sonrasında tarafımızca, her ne kadar ormanların özel mülkiyete konu olması mümkün değil ise de, davaya konu taşınmazın çok önceki bir tarihte yapılıp kesinleşen arazi kadastrosu sonucunda tarla niteliği ile müvekkil adına tespit gördüğü, tapu kütüğünün gerçek kişi müvekkil adına oluşturulduğu, sonrasında taşınmazın orman tahdit sınırı içerisine  alınmasının mülkiyet hakkının ihlaline neden olduğu, tapu sicilinin hatalı tutulmasından ötürü Devletin kusursuz sorumluluğunun bulunduğu, böyle bir durumda davacının gerçek zararının tazmininin gerektiği iddiası ile Yalova Asliye Hukuk Mahkemesinde Maliye Hazinesi aleyhinde tazminat davası açılmıştır.

 

Tazminat davasına bakan mahkemece,  tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devletin sorumlu olacağı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, bu bağlamda 304.487,70 TL'nin Tapu iptal ve tescil davasının kesinleşme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Maliye Hazinesinden alınarak davacı müvekkile ödenmesine dair karar verilmiştir.

 

Bahse konu yerel mahkeme kararının detayları sitemizin '' emsal kararlar '' bölümünde yer almaktadır.

 

Av. Musa ADIYAMAN

 

 

 

5 Şubat 2020 Çarşamba
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.