Bilindiği üzere tapuda kayıtlı taşınmazların satışı ancak tapuda yapılan resmi işlemle gerçekleşebilmektedir. Hal böyle iken tapuda kayıtlı taşınmazın satışına ilişkin yazılı sözleşmenin resmi biçimde yapılmaması halinde, anılan sözleşmenin TMK. md.706, TBK md.237, Tapu Kanunu md.26 ve Noterlik Kanunu md.60 gereğince geçerli olmadığı açıktır.  Bu durumda geçersiz sözleşme, mülkiyeti devir dahil olmak üzere hak ve borç doğurmayacağından taraflar, verdiklerini haksız iktisap kurallarına göre geri isteyebileceklerdir.

 

Bu çalışmamızın konusunu, haricen satış ile tapuda kayıtlı bir gayrimenkulün tamamını yada bir parçasını satın alan kişinin, kendi malzemesi ile bu taşınmaz üzerine bina (yapı) yapması halinde  ne gibi haklara sahip olduğu oluşturmaktadır.

 

Bu bağlamda iş bu çalışmamızda, haricen satışa dayanarak başkasına ait tapulu taşınmaza bina yapan malzeme sahibine tanınan hakların neler olduğu  Yargıtay kararları ışığında irdelenmiş bulunmaktadır.

 

Söz konusu yazımızın tam metnini, "Ekibimiz-Av.MusaADIYAMAN-Makaleler" bölümünde ya da  "http://www.hukukihaber.net/haricen-satisa-dayanarak-baskasina-ait-tapulu-tasinmaz-uzerine-bina-yapan-malzeme-sahibinin-haklari-makale,6208.html" adresinde bulabilirsiniz.

 

Av. Musa ADIYAMAN

 

6 Kasım 2018 Salı
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.