04.12.2021 TARİHLİ TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞART DEĞİŞİKLİKLERİNİN TAZMİNAT DAVALARINA OLAN ETKİLERİ


01.06.2015 tarihinden bu yana yürürlükte olan yeni Trafik Sigortası Genel Şartlarının, trafik kazalarından doğan tazminat davalarında sigorta şirketinin sorumluluğunun kapsamının belirlenmesinde önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir.


Zaman içerisinde trafik sigortası genel şartlarında yapılan değişikliklerin işleten/ sürücü/ sigorta şirketleri denkleminde , sigorta şirketi lehine eşitsizlikler meydana getirdiği gerekçesiyle açılan iptal davasına bakan Anayasa Mahkemesinin, 17.07.2020 tarih ve 2019/40 Esas- 2020/40 Karar sayılı kararı ile 14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunun 3. maddesi ile değiştirilen KTK.'nun 90. maddesinin 1. cümlesinde yer alan "...ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda..." ibaresinin ve ikinci cümlesinde yer alan "...ve genel şartlarda..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermesi sonrasında Yargıtay, davacının zararı ile iş bu zararın kapsamının KTK.'nun ve TBK.'nun haksız fiile ilişkin hükümlerine ve Yargıtay uygulamalarına göre belirlenmesi gerektiğini içtihat etmeye başlamıştır.

 

Nitekim iptal kararı sonrasında Yargıtay tarafından verilen kararlara bakıldığında, geçici iş göremezlik ve geçici bakıcı gideri yönünden sigorta şirketlerinin sorumluluğuna hükmedildiği, yine yaşam boyu bakıcı giderinin sakatlanma teminatı içinde eritilmesinin hukuka aykırı olduğu, genel şartlarla getirilen teknik faiz uygulamasının kaldırılarak aktüerya hesabının TRH 2010 yaşam tablosuna göre prograsif rant formülü kullanılmak suretiyle yapılması gerektiğine dair içtihatlarda bulunulduğu görülmektedir.

 

Ne var ki, iptal kararı sonrasında uygulama alanı oldukça daralan trafik sigortası genel şartlarını yeniden yasal dayanağa kavuşturmak için 09.06.2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanunun 18. maddesi ile KTK.'nun 90. maddesinin birinci fıkrasına ek cümle eklenmiş, anılan madde ile trafik kazası sonucu oluşan bedensel zarar nedeniyle maddi tazminat istemli davalarda tazminatın kapsam ve tayinin belirlenmesinde genel şartların uygulanmasının  önü tekrardan açılmıştır. Bu yasal değişiklik sonrasında, 04.12.2021 tarih ve 31679 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan genel şart değişikleri ile birlikte yeni döneme girilmiştir.


Bu çalışmamızda, 04.12.2021 tarihli genel şart değişikliklerinin trafik kazası sonucu oluşan bedensel zararlar nedeniyle açılacak maddi tazminat davalarına olan etkisi irdelenmiştir. Bu bağlamda, geçici iş göremezlik tazminatı ile geçici bakıcı giderinden sigorta şirketinin sorumlu olup olmadığı, yaşam boyu bakıcı giderinin hangi teminat içerisinde kaldığı, yine yaşam boyu bakıcı giderinin ne şekilde hesaplanacağı, aktüer hesaplamaya esas ilkelerin neler olduğu, tazminata esas gelirin ne şekilde tespit edileceği, özellikle maluliyet tespiti sürecinin ne şekilde yürütüleceği konularına değinilmiş, bütünsel bir bakış açısı sağlamak adına yeri geldikçe Yargıtay uygulaması ile getirilen değişikliklerin karşılaştırılması yoluna gidilmiştir. 


Büromuz avukatlarından Musa ADIYAMAN tarafından kaleme alınan makalenin tam metnine "https://www.hukukihaber.net/04122021-tarihli-trafik-sigortasi-genel-sart-degisiklikleri-baglaminda-gecici-is-goremezlik-surekli-sakatlik-efor-tazminati-ile-yasam-boyu-bakici-gideri-alacaginin-hesaplanmasi" adresinden ya da sitemizde yer alan "Ekibimiz-Av. Arb. Musa ADIYAMAN-Makaleler" bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Çalışmamızın meslektaşlarımıza faydalı olmasını dileriz. 

19 Ocak 2023 Perşembe
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.