Tarafımızca takip edilip sonuçlandırılan karara konu olay şu şekildedir;

 

Davalı işveren bünyesinde '' fitness eğitmeni ''  olarak görev yapan davacı müvekkile ilişkin, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu'nca tanzim edilen raporda '' ağır egzersiz yapmasının sakıncalı olduğu '' ifade edilmiştir.

 

Akabinde, işçi müvekkilin davalı işveren bünyesinde '' fitness eğitmeni '' olarak hizmet akdine devam ettiğini, haliyle ağır egzersiz niteliğini haiz işlerin görev tanımında bulunduğu ve fiilen de ağır egzersiz niteliğindeki işleri yaptığını, bu durumun 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/I-a maddesi gereğince işçiye haklı nedenle fesih imkanı tanıdığı, zira amir kanun hükmünde belirtilen şartaların somut olay nezdinde vukuu bulduğunu, en nihayetinde; iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli oluşturduğunu belirtir ihtarnameyi keşide etmek suretiyle müvekkil davacının davalı işveren ile ilişiği kesilmiştir. 

 

Yukarıda izahı yapılan iddialarımız yargı merciilerine taşınmış, yargılama safahatında mahkemece tanıkların görgü ve bilgilerine başvurulmuş, ilgili sair deliller toplanılmış ve en nihayetinde bahse konu feshin işçi müvekkil açısından haklı bir neden oluşturduğu ve kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerektiği içtihat eylenmiştir.

 

Bahse konu yerel mahkeme kararınının detaylarını sitemizin '' emsal kararlar '' bölümünde bulabilirsiniz.

12 Eylül 2019 Perşembe
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.