Söyleşi duyurusu 


Trafik kazasında zarar gören kişilerin açtığı tazminat davalarında tazminatın kapsam ve tayinine yönelik kökleşmiş Yargıtay uygulaması ; sigorta şirketlerinin lobi faaliyetleri sonucunda , önce 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren trafik sigortası genel şartları ile askıya alınmış idi. Akabinde  6704 sayılı kanun ile KTK.'nın bazı maddelerinde yapılan değişiklik ile genel şartlar kanuni dayanağa kavuşturulmuş idi. 
Trafik sigortası genel şartları,  getirdiği değişikler ile sorumluluk hukukuna dair  ilkeleri ters yüz ederek ; işleten ve zarar görenler  aleyhinde uygulamanın önünü açmış idi.


Öyleki, trafik kazası sonucunda zarar görene karşı  müştereken  ve müteselsilen sorumlulukları bulunan sürücü, İşleten  ve Sigorta şirketi arasında , Sigorta şirketi lehine ayrıcalıklar getirerek , işleteni zarar gören ile karşı karşıya bırakmış idi. 


Daha da önemlisi zarar gören üçüncü kişilerin önceki uygulamaya nazaran daha az tazminat alabilmelerini sonuçlamış idi.
Yargıtay'ın başlangıçta soğuk baktığı , ancak 6704 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile  uygulanmasına dair içtihatlar  geliştirdiği genel şartlara yönelik olarak tazminat hukukçuları tarafından şiddetli itirazlar ileri sürülmekte idi.


Gelinen noktada Anayasa mahkemesi , tazminatın kapsam ve tayininin genel şartlar uyarınca hesaplama yapılmasını öngören KTK'nın ;
14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değiştirilen 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan " ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda"  ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline ;


Yine ikinci cümlesinde yer alan "ve genel şartlarda" ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna ve İptaline,
Karayolları trafik kanununun 92. maddesine 6704 sayılı kanunun 4. maddesiyle  eklenen  i bendinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.


Sö konusu kararın , tazminat davalarının seyrine yönelik çok önemli etkilerinin olacağı muhakkaktır .


Söyleşimizde, iptal kararı öncesine yönelik Yargıtay uygulaması, genel şartlar ile getirilen değişikliklerin tazminat davalarına olan etkisi ; söz konusu iptal kararının devam etmekte olan tazminat davalarını ne şekilde etkileyeceği, iptal kararı sonrasında genel şartların hukuki durumunun ne olacağı  hususlarında değerlendirmeler  yapılacaktır .
Sakarya barosu genç avukatlar meclisinin önderliğinde baromuza ait YouTube kanalında 28.10.2020 günü saat 16:00 da canlı olarak gerçekleştireceğimiz söyleşimize ilgilenen herkesi bekliyoruz.


Av. Arb. Musa ADIYAMAN     

25 Ekim 2020 Pazar
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.