3402 SAYILI KANUNU'NUN 22/A MADDESİ UYARINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA, TAŞINMAZIN YÜZ ÖLÇÜMÜNÜN AZALMASI HALİNDE, TAŞINMAZ MALİKİ ZARARINI HAZİNEDEN TALEP EDEBİLİR.

 

İncelememize konu Yargıtay kararında da örneklendiği üzere, dava konusu taşınmaz 1959 tarihinde tapulama çalışmaları sonucu tapuya 162 m2 alanlı olarak tescil edilmiştir. Bu taşınmaz davacılar murisi tarafından 1987 tarihinde tapuda satın alınmış ve sonrasında intikal ve pay temliki suretiyle davacı adına tescil edilmiştir. Daha sonra  taşınmazın bulunduğu bölgede 3402 sayılı Kanunu'nun 22/a maddesi uyarınca çalışma yapılmış, bu çalışma sonucunda dava konusu taşınmazın tapulama çalışmaları sırasında yapılan tersimat hatası nedeniyle yüz ölçümünün hatalı olarak 162 m2 olarak tapuya tescil edildiği tespit edilerek , taşınmazın  yüz ölçümü 79,70 m2  olacak şekilde düzeltilmiştir.

 

Böyle bir durumda taşınmaza intikal ve pay temliki yolu ile sahip olan malik, uğramış olduğu zararını kim ya da kimlerden talep edebilecektir?

 

Yargıtay,  oluşturduğu içtihatlarda, 4721 sayılı TMK.'nun 1007. maddesinde yer alan '' Tapu sicilin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder ''hükmü uyarınca, burada Devletin kusursuz olarak sorumlu olduğunu içtihat etmektedir. Nitekim burada kusurun varlığı ya da yokluğu, Devletin sorumluluğu için önem taşımayıp, sadece Devletin memuruna rücu sırasındaki iç ilişkisinde önemlidir.

 

İncelememize konu somut olayda, davacının tapulama çalışmaları sırasında yapılan tersimat hatası sebebiyle (hatalı yüz ölçümle) tapuya tescil edilen taşınmazı sonradan edindiği, taşınmazın baştan itibaren hatalı bir yüz ölçümü ile tapuya tescil edilmesi işleminin kadastro işleminden kaynaklı hata niteliğinde olduğu, bu sebeple sonradan yapılan 22/a çalışması ile taşınmazın gerçek yüz ölçümünün tespit edilerek tapuya tescil edilmesi halinde , taşınmazın yüz ölçümünde meydana gelen aleyhe farka (azalmaya) yönelik olarak Hazine aleyhine maddi tazminat davası açabileceği kuşkusuzdur.


Söz konusu karar sitemizin "Güncel içtihatlar - Yargıtay kararları" bölümünde yayınlanmıştır.


(Kararın linki için bakınız: http://www.as-hukuk.com/ictihat-detay-tersimat-hatasi-sebebiyle-tapuda-yuz-olcum-azalmasi-hali--tasinmaz-malikinin-zararini-devletten-tale-449.html)

 

Av. Musa ADIYAMAN

 

24 Kasım 2021 Çarşamba
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.