Trafik kazası sonucunda bedensel zarara uğrayan kişilerin maruz kaldıkları zararlarını dava yoluyla talep etmeden önce KTK.'nun 97. Maddesi uyarınca ilgili sigorta şirketine yazılı başvuru yapmaları zorunludur. Yargıtay, bu madde uyarınca yapılacak başvuru zorunluluğunu tamamlanabilir dava şartı olarak kabul etmektedir.

 

Bu bağlamda trafik kazası sonucunda sakatlanma halinde sigorta şirketine yapılacak başvuru dilekçesi ekinde hangi belgelerin yer alacağı hususu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının " Ek:6  Tazminat Ödemelerinde İstenilecek Belgeler" bölümünün " 2. Bedeni Zararlar" kısmında şöyle düzenlenmiştir:

 

 •Kurul Raporu (artan sakatlık oranına bağlı tazminat taleplerinde ilk ödemeye esas alınan Yönetmeliğe göre düzenlenen rapor),

  • Epikriz Raporu,
  • Genel adli muayene raporu,
  • Tüm tetkik ve tedavilere ilişkin raporlar,
  • Mağdura ait kimlik belgesi fotokopisi,
  • Kaza raporu, varsa bilirkişi raporu veya keşif zaptı veya mahkeme kararı,
  • Mağdura ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi (Bordro, Gelir Vergi Beyannamesi vb.) ve güncel SGK hizmet dökümü belgesi ile varsa hesap tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,
  • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası),
  • Sağlık verilerine erişim, işleme ve aktarım konusunda mağdur tarafından verilen açık rıza beyanı.

 

Görüleceği üzere sakatlık halinde başvuruya eklenecek belgeler arasında ilgili yönetmeliğe göre alınacak Sağlık Kurulu Raporu da bulunmaktadır.

 

Her ne kadar bu maddede hangi yönetmeliğe göre sağlık kurulu raporu alınacağı açıkça düzenlenmemiş ise de, Yargıtay (Kapanan) 17. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin oluşturduğu içtihatlar uyarınca haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan yönetmeliğe göre maluliyetin tespit edilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede 20.02.2019 tarihinden sonra gerçekleşen ya da poliçe tanzim tarihinin bu tarihten sonra olduğu trafik kazaları bakımından "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik"  hükümlerine göre maluliyet tespitinin yapılması gerekecektir.

 

20.02.2019  tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  giren Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'in 9/2. Maddesinde "  Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu, kurumlar tarafından resmi yazı ile terör/kaza/yaralanmaya ilişkin belgelerle birlikte yetkili sağlık kurum ve kuruluşundan talep edilir. Rapor düzenlenmesine ilişkin süreç bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre yürütülür." düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İş bu yönetmeliğin 9/2. Maddesine paralel olacak şekilde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının "Ek 2: Sakatlık Tazminatları Hesaplaması"  bölümünün 9. Maddesinde  de "İlgili mevzuat kapsamında düzenlenecek Kurul Raporu için mağdurun sigorta şirketine başvurması halinde başvuruyu takip eden 5 işgünü içinde sigorta şirketi tarafından ilgili sağlık kuruluşuna yazı gönderilir."  Düzenlemesi mevcuttur.

 

Her iki düzenlemeden çıkan ortak sonuca göre trafik kazası sonucunda sakatlanan mağdurun, sağlık kurulu raporu alabilmesi için ilgili kurum tarafından (bu çoğunlukla sigorta şirketi olmaktadır)  resmi yazı ile yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilmesi gerekmekte idi. Diğer bir ifadeyle mağdurun kendiliğinden yapacağı başvuru ile ilgili sağlık kuruluşundan maluliyet raporu alması imkanı bulunmamakta idi.

 

Hal böyle iken Danıştay 10. Dairesinin 25.10.2022 tarih ve 2019/12225 Esas- 2022/4655 Karar sayılı kararı ile 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazetede'de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan "kurumlar tarafından resmi yazı ile "ibaresi iptal edilmiştir.

 

İş bu iptal kararı ile birlikte gerek anılan yönetmeliğin 9/2 ve gerekse Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının "Ek 2: Sakatlık tazminatları hesaplaması"  bölümünün 9. Maddesi hükümleri uyarınca maluliyet raporu alınabilmesinin ön şartı olarak kabul edilen sigorta şirketi tarafından ilgili hastaneye sevk uygulaması sona ermiştir.

 

Bu aşamadan sonra mağdurun ikametine bağlı en yakın sağlık kuruluşuna giderek Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe göre engel oranını tespit ettirmesi gerekli ve yeterli olacaktır. 12.10.2023

 

 

Av. Musa ADIYAMAN

                                                                                       (Sakarya Barosu)

 

 

 

 

12 Ekim 2023 Perşembe
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.