KONU: REVİZYON GÖRMEYEN TAPU KAYDININ AKİBETİ HAKKINDA

 

KARARA YÖNELİK DEĞERLENDİRMEMİZ:

 

"TAPULU TAŞINMAZIN SONRADAN YAPILAN KADASTRO SONUCU BAŞKLA BİR PARSELE REVİZYON GÖRMEMESİ, TAŞINMAZIN ORMAN PARSELİ OLARAK SINIRLANDIRILMASI HALİNDE;  TAŞINMAZ MALİKİNCE ÖNCELİKLE TESPİTE İTİRAZ DAVASI AÇILMASI GEREKİR. İŞ BU TESPİTE İTİRAZ DAVASININ REDEDİLMESİ DURUMUNDA İSE İŞ BU KARARIN KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇERİSİNDE TAŞINMAZ BEDELİNİN HAZİNEDEN  TAHSİLİNE YÖNELİK TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR"

 

 

KARARIN KÜNYESİ:

 

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ  

2020/8904 E.  ,  2021/6081 K.

 

İÇTİHAT METNİ:""Taraflar Arasındaki Çekişmeli Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdidi İçinde Bırakılması Tapu Kaydının Hatalı Oluşması Nedeniyle Uğranılan Zararın 4721 Sayılı Tmk'nın 1007. Maddesi Uyarınca Tazmini Davasından Dolayı Yapılan Yargılama Sonunda: Davanın Kabulüne İlişkin İlk Derece Mahkemesinin Kararına Karşı Davalı Hazine Vekilinin İstinaf Başvurusu Üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin 37. Hukuk Dairesinin İstinaf İsteminin Esastan Reddine Dair Kararı İle Birlikte Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/636 E. - 2017/216 K. Sayılı Kararının Yargıtay'ca İncelenmesi Davalı Hazine Vekilince Verilen Dilekçe İle İstenilmiş Olmakla, Dosyadaki Belgeler Okunup Uyuşmazlık Anlaşıldıktan Sonra Gereği Görüşülüp Düşünüldü:


- K A R A R -


Dava, 4721 Sayılı Tmk'nın 1007. Maddesi Uyarınca Tazminat İstemine İlişkindir.


İlk Derece Mahkemesince Davanın Kabulüne İlişkin Olarak Verilen Karara Karşı, Davalı Hazine Vekili Tarafından Yapılan İstinaf Başvurusunun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. Hukuk Dairesince Esastan Reddine Karar Verilmiş Olup; Hüküm, Davalı Hazine Vekilince Temyiz Edilmiştir.
Dosya Kapsamına Göre; Davacının 07.06.1984 Tarih 1 Sıra Numaralı Tapu Kaydı İle Tarla Niteliğindeki 14.160 Metrekare Yüzölçümlü Taşınmazı Satın Aldığı, 2009 Yılında Bursa İli, Osmangazi İlçesi, ... Köyü'nde Yapılan Arazi Kadastrosu Çalışmaları Sonucunda 1984 Tarih 1 No'lu Tapu Kaydı Uygulanarak Kadastro Tutanağının Edinme Sebebinde Tapu Kaydının Bir Bölümünün Orman İçinde Kaldığı Da Belirtilmek Suretiyle 200 Ada 11 Parsel Sayılı 9.451,69 M² Yüzölçümlü Taşınmazın Davacı Adına Tespit Ve Tescil Edildiği, Davacı Tarafından Tapu Kaydı Ve Zilyetliğe Dayanılarak Tapu Kaydından Arta Kalan 4.708,31 M²'Lik Bölüm İçin ... Aleyhine Açılan Tapu İptal Ve Tescil Davasının Yapılan Yargılaması Sonucunda Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/149 Esas, 2015/283 Karar Sayılı Kararı İle Tapu Kaydının Kadastro Sırasında Revizyon Görmeyen 4.708,31 M²'Lik Bölümünün 1966 Yılında Kesinleşen Orman Tahdit Sınırları İçerisinde Kaldığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verildiği, Kararın Temyiz Edilmeksizin 09/09/2015 Tarihinde Kesinleştiği Anlaşılmıştır.
Dava Konusu Taşınmaza Net Geliri Esas Alınarak Değer Biçilmesinde Ve Taşınmazın Gerçek Bedelinin Tmk'nun 1007. Maddesi Gereğince Davalı Hazineden Tahsiline Karar Verilmesine İlişkin İlk Derece Mahkemesinden Verilen Karara Karşı Yapılan İstinaf Başvurusunun 6100 Sayılı Hmk'nun 353/1-B-1 Maddesi Uyarınca Esastan Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmemiştir.


Davalı Hazine Vekilinin Temyiz İtirazları Yerinde Olmadığından Usul Ve Yasaya Uygun Olan Hükmün Hmk'nun 370. Maddesi Gereğince Onanmasına, Davalı Hazine Harçtan Muaf Olduğundan Harç Alınmamasına, 21/04/2021 Gününde Oybirliğiyle Karar Verildi."

 

 

3 Temmuz 2024 Çarşamba
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.