1982 Anayasasının "Ormanların korunması ve geliştirilmesi" başlıklı 169. Maddesinin 1. ve 2. Fıkrası şöyledir:  

 

"(1)Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.

 

(2) Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz."

 

Görüleceği üzere yasa koyucu milli servet olarak kabul ettiği ormanların korunması hususuna ayrı bir önem göstermiş, bu hususta en üst norm olan Anayasada düzenleme yapma ihtiyacını duymuştur.

 

Son yıllarda Orman Kanununun uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların sayısında meydana gelen artışların, çoğu zaman farklı mülkiyet sorunlarına da  yol açtığı görülmektedir.

 

Bu kapsamda çoğu ihtilafta 1982 Anayasasının 35. Maddesinde koruma altına alınan Mülkiyet hakkı ile Ormanların korunmasını öngören 1982 Anayasasının 169. Maddesinin yarıştıkları,  bu çerçevede yargısal uygulamalarda çoğu zaman kamu yararının korunmasına yönelik düzenlemelerin mülkiyet hakkına oranla daha üstün tutulduğu görülmektedir.

 

Bu doğrultuda iş bu çalışmada, 6831 sayılı orman Kanunu ile bu kanuna bağlı çıkarılan yönetmeliklerde yer alan bir kavram olan "orman içi açıklık" kavramına değinerek;   orman için açıklık kavramının hukuki niteliği, bu nitelikteki taşınmazların özel mülkiyete konu olup olamayacakları, şayet özel mülkiyete konu olmaları halinde 6831 sayılı Orman Kanunu ve diğer yasal mevzuat uyarınca bu iktisabın korunup korunmayacağı, iktisabın korunmaması halinde taşınmaz malikinin ne gibi haklara sahip olduğu hususları kısaca incelenmiştir.

 

Av. Musa ADIYAMAN tarafından kaleme alınan "Orman İçi Açıklık Kavramının Yargıtay Kararları Işığında İrdelenmesi" isimli makalenin tam metnine https://www.hukukihaber.net/orman-ici-aciklik-kavraminin-yargitay-kararlari-isiginda-irdelenmesi

adresinden ya da sitemizde yer alan "Ekibimiz-Av. Arb. Musa ADIYAMAN-Makaleler" bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

 

5 Ağustos 2023 Cumartesi
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.