T.C.

  SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ

 

 

DOSYA NO : 2022/14 

KARAR NO : 2022/812

KARAR TARİHİ : 31/05/2022

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

İ S T İ N A F   K A R A R I

 

 

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE :

KATİP

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ : 17/11/2021

NUMARASI : 2021/1473 Esas, 2021/1446 Karar

DAVACILAR : 1-

: 2-

: 3-   

VEKİLLERİ : Av. BATUHAN SEVERCAN  

DAVALI : HASIMSIZ

MÜTEVEFFA

DAVANIN KONUSU : Mirasın Gerçek Reddi

DAVA TARİHİ : 09/11/2021

İLAM YAZIM TARİHİ : 31/05/2022

 

Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda; Davacılar vekilinin istinaf başvurusu üzerine Sakarya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/1473 Esas sayılı dosyası ve dava dosyasında verilen 17/11/2021 tarihli 2021/1446 Karar sayılı gerekçeli kararı incelendi.

 

İDDİA :

 

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkillerinin 25/08/2021 tarihinde vefat eden Ercüment Tokal'ın eşi ve çocuklarından olan yasal mirasçılarından olduğunu, yasal süresi içinde mirasın gerçek reddi talebinde bulunduklarını belirterek yine murisin kardeşleri olarak Ahmet Tokal ve Nurten Pekerken'in bulunduklarını belirterek Ahmet ve Nurten'e ihtarlı davetiye ile murisin mirasını kabul edip etmedikleri hususunun sorularak reddi miras talebinde bulunmuştur.

 

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI :

 

Sakarya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/1473 Esas, 2021/1446 Karar sayılı gerekçeli kararında özetle:

 

Davanın kabulü ile; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mah. / köy, Cilt no: 6 Hane no: 137 'de nüfusa kayıtlı Hüsnü ve Ayten oğlu, 04/10/1960 doğumlu, ....... T.C. kimlik numaralı ve 25/08/2021 tarihinde vefat eden ......... 'dan  intikal eden mirasını;

Davacı/mirasçı ..........  T.C. numaralı ......... tarafından kayıtsız şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline, 

Davacı/mirasçı ........  T.C. numaralı .......... tarafından kayıtsız şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline, 

Davacı/mirasçı .......... T.C. numaralı ............ tarafından kayıtsız şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline, dair karar verildiği görülmektedir.

 

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :

 

Davacılar vekili istinaf dilekçesinde özetle; her ne kadar mahkemece talepleri doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiş ise de talepleri arasında muris Ercüment'in kardeşleri Nurten ve Ahmet'e ihtarlı davetiye çıkarılarak murisin mirasını kabul edip etmedikleri hususunun sorulmasının da bulunduğunu ancak mahkemece bu taleplerinin hiç değerlendirilmeden eksik inceleme ile karar verildiğini belirterek yerel mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir. 

 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKİ GEREKÇE :

 

Açılan dava, mirasın gerçek reddi istemine ilişkindir.

 

Miras bırakan .............'ın 25/08/2021 tarihinde vefat ettiği, eşi ......... ile çocukları .......... ve .......'nın yasal süre içerisinde mahkemeden mirasın gerçek reddini talep ettikleri aynı zamanda miras bırakan ......'in kardeşleri olan ......... ve .......'e ihtarlı davetiye ile murisin mirasını kabul edip etmedikleri hususunun sorulmasını talep ettikleri görülmektedir.

 

..............'ın aile nüfus kaydı incelendiğinde; babasının vefat ettiği, annesi .............'ın hayatta olduğu, kardeşlerinden ise ........ ile ..........'in sağ olduğu görülmektedir.

 

Dava Türk Medeni Kanunu'nun 605/1. maddesine dayalı olup, mirasın gerçek reddine ilişkindir. Mirasbırakan .......... 25/08/2021 tarihinde ölmüş, mirasçısı olan eş ve çocukları 09/11/2021 tarihinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yasal 3 aylık süre içerisinde verdikleri dilekçe ile mirasın gerçek reddi talebinde bulunmuşlardır. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevi mirasın gerçek reddinin tespiti ve ret beyanının özel kütüğe tescili ile mirasın, en yakın miraşçıların tamamı tarafından reddolunduğu gözetilerek terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinden ibaretttir (TMK. md. 612). Somut olayda mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen miraşçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce istemişlerdir. Bu takdirde ret, Sulh hakimi tarafından sonra gelen mirasçılara bildirilir, bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse, reddetmiş sayılırlar (TMK. md 614/1-2).

 

Somut olayda, miras bırakan ...........in annesi ........ ile kardeşleri ........ ve .......'in sağ oldukları anlaşılmaktadır.

 

Mahkemece davacı talepleri doğrultusunda araştırma yapılarak toplanmış ve toplanacak deliller uyarınca bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere eksik inceleme ile karar verilmesi isabetsiz olduğundan davacılar vekilinin istinaf talebinin kabulü ile yerel mahkeme kararının HMK'nın 353/1a-.6 maddesi uyarınca kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

 

HÜKÜM : Yukarıda Açıklanan Nedenlerle; 

1-Davacılar  vekilinin istinaf talebinin kabulüne,

2-Sakarya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/1473 Esas, 2021/1446 Karar sayılı kararının, 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a-6. maddesi uyarınca KALDIRILMASINA,  

3-Dosyanın, Dairemiz kararına uygun şekilde yeniden bir karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 

4-Davacılar vekili tarafından yatırılan istinaf maktu karar harcının talebi halinde ilk derece mahkemesince davacılara iadesine,

5-Davacılar vekili tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin ilk derece mahkemesince yeniden verilecek kararda dikkate alınmasına, 

6-Davacılar vekili tarafından yatırılan istinaf gider avansından arta kalan kısmın talebi halinde davacılara ilk derece mahkemesi tarafından iadesine, 

7-Kararın, ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-a maddesi gereğince, kesin olmak üzere, 31/05/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 

 

9 Haziran 2022 Perşembe

DİĞER EMSAL KARARLARIMIZ

© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.