T.C.
KOCAELİ
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ


ESAS NO : 2015/1005 Esas
KARAR NO : 2019/560

BAŞKAN : ....
ÜYE : ....
ÜYE : ...
KATİP : ...

 

DAVACI : A. K.  -Yeşilyurt Mah. Su Gülü Sk. No:9 İç Kapı No:2 Başiskele / KOCAELİ

 

VEKİLİ : Av. MUSA ADIYAMAN - Yenidoğan Mah. Fabrika Cad. 796.Sk.N:3 Adapazarı/Sakarya SAKARYA

 

DAVALI :1-NEOVA SİGORTA A.Ş - Kozyatağı E-5 Yan Yol Üzeri Şaşmaz Plaza No:6 Kat:3-5 34742. Kadıköy/ İSTANBUL

 

VEKİLİ : Av. ......... - Kozyatağı E-5 Yan Yol Üzeri Şaşmaz Plaza No:6 Kat 5 Kadıköy/ İSTANBUL

 

DAVALI :2-.... SAN. TİC. LTD. ŞTİ - Yenişehir Mah. Seymen Cad. Atak Sok. No: 6 İzmit / KOCAELİ

 

VEKİLİ : Av. ...............- Körfez Mh. Berk Sk. Barış İş Merkezi K:6 No: 62 - 63 İzmit / KOCAELİ

 

DAVALI :3-Y . T. - Görele Mah. Görele Sk. No:126 Kocaali/ SAKARYA

 

DAVA İHBAR OLUNAN : 1- SBN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ


VEKİLİ : Av. ....


DAVA İHBAR OLUNAN : 2- H... İŞ SENDİKASI -


VEKİLİ : Av .....

 

DAVA : Maddi ve Manevi Tazminat


DAVA TARİHİ : 27/02/2015


KARAR TARİHİ : 16/10/2019


GEREKÇELİ KARAR TARİHİ : 18/10/2019

 

Mahkememizde görülen tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

TALEP :

 

Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkillerinin davalı sürücü .........' nin sevk ve idaresinde bulunan ve diğer davalı .......... Tic. Ltd. Şti.'nin maliki olduğu ........ plakalı otobüste yolcu olarak seyahat etmekte iken 01/05/2014 günü Kırşehir iline gelindiği sırada otobüsün yoldan çıkması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldiğini, kaza sonucu davacı yolcuların vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandıklarını, kaza sebebiyle davalı sürücü .............hakkında ‘Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan dolayı Mucur Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/28 Esas sayılı dosyası ile ceza davası açıldığını, ceza dosyası içerisinde bulunan kaza tesbit tutanağında davalı sürücünün kusurlu olduğunun belirlendiğini, kazanın tek taraflı olması nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğunu, davacıların yolcu olması nedeniyle kusurlarının bulunmadığını, diğer davacı şirketin araç maliki olduğunu, davalı sigorta şirketinin de ............ plaka no.lu otobüsü Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortaladığını, poliçe limiti dahilinde 1. derecede sorumluluğunun bulunduğunu, müvekkilinin kaza nedeniyle geçici ve sürekli iş göremezliğe uğrayacak şekilde yaralandığını, aynı zamanda tedavi giderleri yaptıklarını beyan ederek davacı müvekkili için geçici iş göremezlik zararı olarak 100,00-TL, sürekli iş göremezlik zararı olarak 100,00-TL, tedavi gideri olarak 100,00-TL ve geçici bakıcı tazminatı olarak 100,00-TL olmak üzere toplam 400,00-TL maddi tazminatın davalılardan ........... için olay tarihi, Neova Sigorta yönünden dava tarihinden işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte, diğer davalı ......... ise 01/05/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile müştereken ve müteselsilen tahsiline, ayrıca 50.000,00-TL manevi tazminatın davalı ............ olay tarihinden itibaren ticari temerrüt faizi ile birlikte, diğer davalı ......... ise olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

CEVAP:

 

Davalı ...... vekili cevap dilekçesi ile; dava konusu aracın 30.04.2014 tarihinde Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Müdürlüğüne kiralandığını, 2918 sayılı yasanın 3. maddesi gereği işleten sıfatının davalı şirkette olmadığını, araç içerisinde seyahat eden ve yaralanan davacıların bu sendika üyesi olduklarını ve sendikanın düzenlediği mitinge gitmek için yolculuk ettiklerini, Hizmet İş Sendikasının kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araçta fiili tasarrufta bulunduğunun sabit olduğunu, maddi tazminat taleplerinin ispatlanması gerektiğini, manevi tazminat taleplerinin fahiş olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.


Davalı Neova Sigorta A.Ş vekili cevap dilekçesi ile; yetki itirazında bulunduktan sonra ........... plaka no.lu aracın taşıt kartı ve yetki belgelerinin sorulması gerektiğini, tedavi taleplerini kabul etmemekle birlikte tedavi giderlerinde öncelikli sigorta zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta poliçesi olduğunu, zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta poliçesinin kaza tarihi itibariyle Ege Sigorta A.Ş nezdinde olduğunu, geçici iş göremezlik ve bakıcı gideri taleplerinin tedavi giderlerinden olduğunu ve 6111 sayılı yasa uyarınca reddi gerektiğini, davacı tarafın sigortalının kusurunu ve zararı ısbatlaması gerektiğini, sürekli maluliyet halinde zararın ısbat edilmesi gerektiğini, sigorta şirketinin dava tarihinden itibaren yasal faiz ile ve poliçede yazılı limit ile sorumlu olduğunu, kaza tarihinde geçerli poliçe teminatının 268.000,00.-TL olduğunu, davacıların kaza sebebiyle elde ettiği gelir ve tazminatların mahsubu gerektiğini, teminatın tek, hasar görenin birden fazla olması durumunda KTK M.96 gereğince teminatın paylaştırılması gerektiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.


Davalı .........davaya cevap vermemiştir.

 

Dava dilekçesi dava konusu araçta bulunan ve yaralanan diğer davacılar ile birlikte dava açılmakla mahkememizin 2015/213 Esas sırasına kaydedilmiş, mahkememiz tarafından 09.10.2015 tarihinde verilen tefrik kararı ile davacı ......... açısından dosyanın tefrik olunarak Mahkememizin 2015/1005 Esasına kaydı yapılmıştır.

 

DELİLLER VE HUKUKİ NİTELENDİRME

 

Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zararlar nedeni ile maddi ve manevi tazminat davasıdır.


Uyuşmazlık : Kusur maluliyet ve zarar miktarı noktasındadır.


2918 S.K.T.K. Md. 90 "Maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır".


6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu' nun 49. Maddesi gereğince sürücü haksız fiil faili olarak tazminattan sorumludur. Araç sahibi işleten olarak sorumludur. KTK nun 91/1. ve 85/1. maddelerine göre Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nı yapan sigortacı da poliçede belirlenen limite kadar, işletenin sorumluluğunu üstlenmiştir.


Davalı ....... savunmasında aracın sendikaya kiralandığı belirtilmiş ise de, kısa süreli kiralama ve araç sürücüsünün kiracı sendikanın çalışanı olmaması nedeni ile işleten sıfatının devam ettiği kabul edilmiştir.
Bedensel zararlar TBK nun 63 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. TBK nun 50. Maddesine göre, zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 54. maddesinde bedensel zarara uğranılması nedeni ile talep edilebilecek zarar türleri belirtilmekte olup çalışma gücü kaybı da bu zarar türleri arasında yer almaktadır. Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Sözkonusu belirlemenin ise Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.
Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun 05/12/2016 tarihli raporu; davacı A. K.'nın dava konusu trafik kazasına bağlı olarak %20.2 meslekte kazanma gücünden kaybı bulunduğu mütalaa edilmiştir.
Adli Tıp kurulu Genel Kurulundan alınan 24/08/2017 tarihli raporu; davacı A. K.'nın dava konusu trafik kazasına bağlı olarak %20.2 meslekte kazanma gücünden kaybı bulunduğu mütalaa edilmiştir.
Davacı taraf 12/06/2019 tarihli dilekçesi ile alacağını belirli hale getirmiş ve buna göre harcını yatırmış, bu dilekçeye göre davacı talebi bilirkişi ek raporu doğrultusunda sürekli iş göremezlik zararı 305.865,49-TL, geçici iş göremezlik zararı 13.684,83-TL, tedavi gideri alacağı 1.500,00-TL ve geçici bakım gideri alacağı ise 6.678,00-TL olarak arttırılmış, bu suretile arttırılan maddi tazminat davasının kabulüne karar verilmiştir.
Maddi tazminat istemleri yönünden, hesap bilirkişisi ............'nun 10/06/2019 tarihli raporunda, Adli Tıp Kurumunun 24/08/2017 tarihli raporu ile tespit edilen %20,2 maluliyet oranı dikkate alınarak maddi zararının 325.628,24-TL olarak hesaplandığı, davacıya ödenen 6.077,92-TL mahsup edildiğinde toplam maddi zararın 319.550,32-TL olduğu, bilirkişi tarafından yapılan hesaplamaların denetime elverişli ve gerekçeli olduğu anlaşılmakla bilirkişinin yaptığı hesaplamalara itibar edilerek, maddi tazminat istemine ilişkin davanın kabulü ile sürekli iş göremezlik zararı 305.865,49-TL, geçici iş göremezlik zararı 13.684,83-TL, tedavi gideri alacağı 1.500,00-TL ve ATK Uzmanı Dr. ......... tarafından 30/01/2019 tarihli rapor ile hesaplanan geçici bakım gideri alacağı ise 6.678,00-TL olmak üzere toplam 327.728,32-TL maddi tazminatın, davalılar ........... San. ve Tic. Ltd. Şti yönünden olay tarihi olan 01/05/2014 tarihi, davalı Neova Sigorta A.Ş yönünden sigorta poliçesinde yer alan teminat limitleri ile sınırlı olmak kaydı ile dava tarihinden itibaren işleyen avans faizi ile birlikte olmak ve diğer davalı ........... yönünden ise, olay tarihi olan 01/05/2014 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine karar verilmiştir.


Manevi tazminat talebi yönünden, 01/05/2014 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonrasında davacının vertebrada kompresyon fraktürü ve hafif yükseklik kaybının olduğu, T11 vertebra korpusunda kompresyon fraktürü ile uyumlu minimal yükseklik kaybı olduğu, "Sol parietoksipitalde cilt altı dokuda yumuşak doku şişliğinin olduğu, aterosklerotik arter kalsifikasyonları izlendiği, T8-9 diskinde hafif bulging olduğu, %20,02 maluliyetinin olduğu ve bu yaralanmaları nedeniyle davacının manen ızdırap duyduğu mahkememizce kabul edilerek, olayın meydana geliş şekli, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, olay nedeniyle duyulan acı ve elemin derecesi, B.K.nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, talep edilen manevi tazminat miktarı fahiş kabul edilmiş ve takdiren 20.000,00 TL manevi tazminat takdir edilerek 01/05/2014 tarihinden itibaren davalı .......... yönünden avans faizi, ......... yönünden yasal faizi ile tahsil davacı tarafa verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm tesisine karar vermek gerekmiştir.


HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;


1-A- Maddi tazminat talebi yönünden;


-305.865,49-TL sürekli iş göremezlik,
- 13.684,83-TL geçici iş göremezlik,
- 1.500,00-TL tedavi gideri alacağı,
- 6.678,00-TL geçici bakım gideri alacağı olmak üzere ;
-TOPLAM 327.728,32-TL alacağın davalılar .......... San. ve Tic. Ltd. Şti yönünden olay tarihi olan 01/05/2014 tarihi, davalı Neova Sigorta A.Ş yönünden sigorta poliçesinde yer alan teminat limitleri ile sınırlı olmak kaydı ile dava tarihinden itibaren işleyen avans faizi ile birlikte olmak ve diğer davalı ........... yönünden ise, olay tarihi olan 01/05/2014 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte olmak suretiyle davalılardan müştereken ve müsteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,


B-Manevi tazminat yönünden;


-20.000,00-TL manevi tazminatın 01/05/2014 tarihinden itibaren işleyen davalı ........... San. Ve Tic. Ltd. Şti yönünden avans faizi, davalı ............ yönünden 01/05/2014 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte belirtilen bu davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,


-Davacı tarafından fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin REDDİNE,


2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 23.753,32-TL harçtan, peşin alınan 172,14-TL harç ve 1.118,00-TL ıslah harcı olmak üzere toplam 1.290,14-TL harcın mahsubu ile bakiye 22.463,18-TL harcın (davalı sigorta şirketinin sorumluluğu 22.387,12-TL ile sınırlı olmak üzere) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına,


3-Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 4.231,54-TL yargılama giderinden, davanın kabul-ret oranına göre 3.997,92-TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

 

4-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden kabul edilen maddi tazminat miktarı yönünden ............ vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,


5-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden kabul edilen manevi tazminat miktarı yönünden........ vekalet ücretinin davalılar ........ San. Ve Tic. Ltd. Şti ve ........'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,


6-Davalı ........... San. Ve Tic. Ltd. Şti gendini vekil ile temsil ettirdiğinden reddolunan manevi tazminat miktarı yönünden ....... vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı .............San. Ve Tic. Ltd. Şti'ye verilmesine,


Dair, davacı vekili Av. Av. Musa ADIYAMAN ile davalı ...... vekili Av. ..........'ün yüzüne karşı 6100 sayılı HMK 345/1 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça karar verildi, okundu usulen anlatıldı. 16/10/2019


Başkan 
e-imza
Üye 
e-imza
Üye 
e-imza
Katip 
e-imza


MESARİF
Harç toplamı : 1.290,14-TL
Bilirkişi ücreti : 1.000,00-TL
ATK Ücreti : 1.315,00-TL
Posta gideri : 626,40-TL+
TOPLAM : 4.231,54-TL
BAKİYE KARAR HARCI : 22.463,18-TL

 

28 Mart 2020 Cumartesi

DİĞER EMSAL KARARLARIMIZ

© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.