T.C.

AKÇAKOCA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ         

ESAS NO : 2019/     Esas

KARAR NO : 2020/   

 

HAKİM : ...... ...

KATİP : ....... ...

DAVACILAR :

1- A. S. G - Yeni Mah. Miray Sk. No:5B İç Kapı No:11  Akçakoca/ DÜZCE  

2- B. Ö . G. -Osmaniye Mah. Şirin Sk. No:6A İç Kapı No:08  Akçakoca/ DÜZCE  

3-M. H. G. - Yeni Mah. Miray Sk. No:5C İç Kapı No:02  Akçakoca/ DÜZCE

 

VEKİLİ : Av. MUSA ADIYAMAN - Yenidoğan Mah. Fabrika Cad. 796.Sk.N:3 Adapazarı/Sakarya Sakarya Merkez/ SAKARYA

 

DAVALI : MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN AKÇAKOCA MAL MÜDÜRLÜĞÜ

 

VEKİLİ : ....... - Akçakoca Kaymakamlığı Malmüdürlüğü Hazine Avukatlığı 81650 Akçakoca/ DÜZCE

 

DAVA : Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli)

 

DAVA TARİHİ : 05/01/2019

 

KARAR TARİHİ : 25/02/2020

 

GEREKÇELİ KARARINYAZILDIĞI TARİH  :03/03/2020


Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


Davacılar vekili tarafından mahkememize sunulan 05/01/2019 tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkillerin müşterek maliki oldukları "Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Kapkirli mahallesi, ... ada 1... parselde kain 32.792,00 m2 yüz ölçümlü fındık ve kestane bahçesi vasıflı taşınmazın kesinleşmiş orman sahasında kaldığından bahisle, Orman İdaresi tarafından açılan tapu iptal ve tescil davası sonucu, Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesinin .......tarih ve 2008/.. Esas-2013/..  Karar sayılı ilamı ile 30.859,48 m2lik kısmının iptal edilerek orman vasfıyla maliye hazinesi adına tesciline karar verildiği, kararın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 20. HD. 28.01.2014 tarih ve 2013/8537 Esas-2014/1283 Karar sayılı ilamı ile yerel mahkeme kararının onanmasına karar verildiği. onama kararına karşı yapılan karar düzeltme başvurusu da Yargıtay 20. HD.'nin 13.10.2014 tarih ve 2014/4464 Esas-2014/8285 karar sayılı ilamı ile reddedilerek, yerel mahkeme kararının 13.10.2014 tarihinde kesinleştiği, tapu kaydı, taşınmazın  30.859,48 m2'lik kısmının orman vasfında olduğundan bahisle Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesinin ..... tarih ve 2008/... Esas-2013/...   Karar sayılı ilamı  iptal edildiği ve davacıların mülkiyet hakkının ellerinden alındığını, tapu sicili hatalı olarak tutulduğundan, TMK'nın 1007. maddesi kapsamında Devletin kusursuz sorumluluğunun bulunduğundan bahisle, (Şimdilik 9.000 TL'sinin) taşınmazın tapu kaydının iptalini sağlayan Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesinin ..... tarih ve 2008/... Esas-2013/... Karar sayılı ilamının kesinleştiği tarih olan 13.10.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile tapudaki payları ile veraset ilamındaki payları doğrultusunda davacılara verilmesine, tüm yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin davalı taraftan tahsiline karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz." şeklinde beyanda bulunmuştur.


Davacılar vekili tarafından dosyada mübrez 04/11/2019 tarihli bilirkişi raporu ve eklerine yönelik beyan ve itirazlarının sunulmasına ilişkin 07/11/2019 tarihli dilekçesini mahkememize sunmuştur.Davacılar vekili tarafından kısmi dava olarak açmış oldukları işbu davalarındaki taleplerinin HMK m.176 vd. Hükmü uyarınca 10/12/2019 tarihli ek bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah ile arttırdıklarına dair beyanlarına ilişkin 17/12/2019 havale tarihli dilekçesini mahkememize sunmuştur.


Davalı vekili tarafından mahkememize sunulan 15/03/2019 tarihli cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı nedeniyle davanın reddini talep ettiği, yapılan işlemler usul ve yasaya uygun olup bu sebeple idarenin tazminata hükmedilmesinin hakkaniyete aykırı olacağını, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekili tarafından bilirkişi raporlarına karşı beyan ve itirazlarının sunulmasına ilişkin 18/11/2019 havale tarihli dilekçesini mahkememize sunmuştur.Davalı vekili tarafından ıslah dilekçesine karşı itirazlarına ilişkin 07/01/2020 havale tarihli dilekçesini mahkememize sunmuştur.


Dava; tapu sicilinin  yanlış tutulması nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı TMK'nın 1007. maddesi uyarınca tazmini istemine ilişkindir.   4721 sayılı Türk  Medeni Kanununun 1007. maddesi "tapu  sicilinin  tutulmasından doğan bütün  zararlardan Devlet sorumludur" hükmünü içermektedir. Devletin buradaki sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. Kusursuz  sorumluluk, tapu  siciline bağlı  çıkarların ve ayni hakların  yanlış  tescil  sonucu  değişmesi ya da  yitirilmesi  ile  bu  haklardan yoksun kalınması  temeline  dayanır. Çünkü  sicillerin  doğru  tutulmasını  üstlenen  ve  taahhüt eden  Devlet, gerçeğe  aykırı  ve  dayanaksız   kayıtlardan  doğan  zararları  da  ödemekle  yükümlüdür. Bu  itibarla  kadastro görevlilerinin  dayanaksız  ya da  gerçek duruma  uymayan kayıtlar düzenlemeleri ve taşınmazın niteliğinde yanlışlık yapmalarını da aynı kapsamda düşünmek gerekir. Zira tapu işlemleri kadastro tespiti  işlemlerinden başlayarak  birbirini takip eden işlemler olduğundan tapu kütüğünün oluşumu aşamalarında kadastro işlemleri ile tapu  işlemlerinin  bir  bütün  oluşturduğu  kuşkusuzdur.Tapu kaydının iptali nedeniyle, tapu sahibinin oluşan gerçek zararı neyse, tazminatın miktarı da o kadar olmalıdır. 

 

Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesinin ..... tarih ve 2008/... Esas-2013/...  Karar sayılı dosyasının incelenmesinde, davacısının Orman Genel Müdürlüğü, davalısının dosyamız davacıları olduğu, dava konusu taşınmazın; Düzce ili Akçakoca ilçesi Kapkirli mahallesinde kain, ... ada ...parsel sayılı taşınmaz olduğu, mahkemenin kararında "Harita Mühendisi .... ve Orman Yüksek Mühendisi Bilirkişiler ....., ..... ve ..... tarafından tanzim edilen 15/02/2013 havale tarihli  ek rapor ve ekindeki krokide B,B1,B2,B3 ve B4 harfleri ile gösterilen toplam 30859,48 m2'lik kısmının tapusunun İPTALİ İLE, ayrı bir parsel numarası verilmek sureti ile orman vasfı ile hazine adına tapuya TESCİLİNE," kararının verildiği, bu ilamın Yargıtay incelemesinden geçerek 13.10.2014 tarihinde kesinleştiği, .... ada ..... parsel sayılı taşınmazın; 28.01.2014 tarih ve 2014/1283 sayılı Yargıtay İlamı ile 18.05.2015 tarih ve 4533 yevmiye numaralı ifraz işlemi sonucunda .... ada .... ve .... parsel sayılı taşınmazlara dönüştüğü, 190 ada .... parsel sayılı taşınmaz davacılar üzerinde bırakılırken, 190 ada .... parsel sayılı taşınmaz orman niteliğiyle Maliye Hâzinesi adına tapuya tescil edildiği, mahkememizin davasının davanın tapu sicilinin yanlış tutulmasından kaynaklandığı, 190 ada ..... parselin tapu sicilinin yanlış tutulması sonucu bir kısmının ifraz edildiği, davacının tazminat  talebinde hukuki yararının ifraz sonucu oluşan 190 ada .... parsel sayılı taşınmaz olduğu,  Kapkirli Mahallesi, 190 ...., 19 ... sayılı taşınmazın 30,859,48 m2 yüzölçümünde ve ana taşınmazın tapuda "orman" niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.


Tazminat miktarı belirlenirken evleviyetle çözümlenmesi gereken husus; taşınmazın arazi ya da arsa olup olmadığının yöntemince tespit edilmesi gerekmektedir. Bu noktada, Yargıtay, Bakanlar Kurulunun 28.02.1983 gün ve 1983/6122 sayılı kararında benimsenen ilkelerden yola çıkılarak taşınmazın niteliğinin tespit edilmesi gerektiği görüşündedir. Yargıtay, süreklilik arz eden kararlarında,  öncelikle taşınmazın niteliğinin tespit edilmesini, akabinde değer tespiti için taşınmazın niteliğine uygun metodun seçilmesi gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda tarla vasıflı taşınmazın değerinin net gelir metoduna göre hesaplanması gerektiğini kabul etmektedir.Mahkememizce dava konusu taşınmazların tapu kayıtları celp edilmiş, taraflarca ibraz edilen deliller dosyasına eklenmiş, iki mülk (her ne kadar mülk bilirkişisi olarak zapta geçmişse de aynı zamanda bölge bilirkişilik listesinde Gayrimenkul değerlendirme uzmanlığı sıfatları da bulunmaktadır, zira bu husus 17/10/2019 tarihli keşif zaptının ara kararında Gayrimenkul değerlendirme uzmanının refakate alındığı belirtilmiş sehven mülk yazılmıştır.) bilirkişisi, iki ziraat mühendisi bilirkişisi, bir harita-kadastro bilirkişisi refakatinde keşif icra edilmiş, toplanması gerekli tüm deliller toplanmıştır.Taşınmazın zeminde ise kısmen açık alan, kısmen ağaçlık ve kısmen de fındık bahçesi niteliğinde olduğunun tespiti yapılmıştır.


Yargıtay'ın kararlarında bu tip tazminat davalarında değer tespitinde zararın doğduğu tarihi baz almaktadır. Buna göre taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğu gerekçesiyle tapu kaydının iptali halinde, zarar iptal kararının kesinleştiği tarihte doğacaktır. Davacı vekili de talep arttırım ıslah dilekçesi ile kesinleşme tarihi itibariyle talep etmiş olduğundan dosya arasında bulunan 12/12/2019 havale tarihli bilirkişi kurulu ek raporuna göre; davanın kabulü ile Dava konusu Düzce ili, Akçakoca İlçesi, Kapkirli Mahallesi, .... Ada .... parsel sayılı taşınmazın tapu sicilinin yanlış tutulmasından kaynaklanan TMK'nun 1007. Maddesine dayanılarak 12/12/2019 havale tarihli bilirkişi ek raporu ile belirlenen toplam 1.070.047,92-TL tazminatın Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008/... Esas, 2013/.... Karar nolu ilamının kesinleştiği tarih olan 13/10/2014 itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak tapu maliklerinin tapudaki payları oranında (S..G.. hissesine düşen 535.023,96-TL; B.. Ö.. G..hissesine düşen 267.511,98-TL, M.. H.. G.. hissesine düşen 267.511,98-TL) davacılara  ödenmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM :Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere;

DAVANIN KABULÜ İLE,

1-Dava konusu Düzce ili, Akçakoca İlçesi, Kapkirli Mahallesi, 190... Ada .... parsel sayılı taşınmazın tapu sicilinin yanlış tutulmasından kaynaklanan TMK'nun 1007. Maddesine dayanılarak 12/12/2019 havale tarihli bilirkişi ek raporu ile belirlenen toplam 1.070.047,92-TL tazminatın Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008/... Esas, 2013/...  Karar nolu ilamının kesinleştiği tarih olan 13/10/2014 ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak tapu maliklerinin tapudaki payları oranında (S..G..hissesine düşen 535.023,96-TL; B...Ö... G... hissesine düşen 267.511,98-TL, M... H... G... hissesine düşen 267.511,98-TL) davacılara  ÖDENMESİNE,

 

2-Davalı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, peşin alınan ve ıslah harcı olarak alınan harcın istek halinde davacılara iadesine,

 

3-Davacılar tarafından yapılan yargılama gideri toplamı olan 2.268,30-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

 

4-Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Uyarınca .......TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacılara verilmesine,

 

5-HMK'nın 333. maddesi uyarınca dosyada mevcut gider avansının kararın kesinleşmesine müteakip talep halinde davacı tarafa iadesine, 

Dair; davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı. 25/02/2020        


Katip ......    Hakim .....

28 Mart 2020 Cumartesi

DİĞER EMSAL KARARLARIMIZ

© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.