''TÜRK MİLLETİ ADINA''

                  T.C.

            İstanbul Anadolu

              18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO                   : 2019/316 Esas

KARAR NO                : 2020/32 Karar

 

HÂKİM                        :

KÂTİP                         :          

DAVACI                      :

VEKİLİ                        : Av. EMİRCAN CEBECİ

DAVALI                       :

DAVA                          : Kiralananın Tahliyesi

DAVA TARİHİ     : 08/04/2019

KARAR TARİHİ         : 16/01/2020

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH     : 17/01/2020

 

Mahkememizde görülmekte bulunan Kiralananın Tahliyesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

İ D D İ A :  Davacılar vekili verdiği ve duruşmada tekrarladığı dava dilekçesi ile; kiraya veren davacı müvekkilinin, maliki konumunda bulunduğu Namık Kemal Mah., Cengiz Topel Cad., Mecnun Sokak, 100. Yıl Apt., No:14 D:9 Ümraniye/İSTANBUL adresinde mukim taşınmaza ilişkin kiralayan davalı ile 10/09/02013 yılında belirtsiz süreli kira sözleşmesi akdedildiğini, taraflar arasındaki kira sözleşmesi devam ederken, müvekkili davacının altsoyu ………’in Abdurrahmangazi Mh., Ravza Cad. No:10 Sancaktepe/İSTANBUL adresinde kurulu Özel Küçük  Prens Lisesi'ni kazandığını, davacı müvekkilin yaptığı iş itibariyle halihazırda ……… Serdivan/SAKARYA adresinde ikamet ettiğini ve değinildiği üzere altsoyu İstanbul ilinde özel bir okul kazandığını, bu nedenle Sakarya 2. Noterliği'nin 15449 yevmiye numaralı ve 12/09/2018 tarihli ihtarnamesini keşide ederek, altsoyunun Sancaktepe/İSTANBUL adresinde mukim Küçük Prens Lisesi isimli okulu kazandığını durumun ilgili kanun hükümleri ve Yüksek Mahkeme ilamları doğrultusunda kiraya verenin gereksinimi olarak kabul edildiğini, akdedilen sözleşmenin ilk kira döneminde sona ereceğini, kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini/uzatılmayacağını, kira sözleşmesine konu taşınmazın teslim edildiği tarihteki şartlara sahip şekilde tarafına teslimini aksi halde yasal yollara başvurulacağını davalı kiracıya ihtar ettiğini, buna rağmen davalının kiralanan taşınmazda ikamet etmesi münasebetiyle de dava açtıklarını,  açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile birlikte davalı kiracının kiralanan taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

 

S A V U N M A :

 

Davalıya usulüne uygun olarak tebligat yapılmış davalı duruşmada alınan beyanında; davacı ile imzalanan 10/09/2012 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesini ibraz ederek tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmediğini ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

 

G E R E K Ç E: Dava, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 350. maddesine dayanılarak açılan konut ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir.

 

Taraflar arasında imzalanan 10/09/2012 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Her ne kadar davacı vekili tarafından dava dilekçesinde kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin 10/09/2013 olduğu belirtilmiş ise de; davalının kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin 10/09/2012 olduğu yönündeki kabulü, dinlenen tanık beyanları ve yazılı kira sözleşmesi nazara alınarak taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesinin 10/09/2012 başlangıç tarihli olduğu kanaatine varılmıştır.

       

     Davanın yasal dayanağını oluşturan 6098 sayılı Gayrimenkul Kiraların Hakkındaki Kanunun 350.maddesinde; (Kiralayanın kendisi, eş ya da çocuklarının dava konusu taşınmaza konut olarak ihtiyaçlarının bulunması, bu ihtiyacın gerçek samimi ve zorunlu olması) halinde (kira bitimini izleyen bir ay içinde ya da önceden kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ihtar edilmişse dönem sonuna kadar) dava açılabileceği öngörülmektedir.

 

Davacı kiraya veren …….. tarafından davalı kiracı ……. adına keşide edilen Sakarya 2. Noterliği'nin 12/069/2018 tarih, ….. yevmiye nolu ihtarnamesinde davalı kiracıya '' 6098 sayılı TBK uyarınca kiraya verenden kaynaklanan nedenlerden dolayı feshin 350. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi uyarınca kiraya verenin gereksinimlerden hareketle feshetme imkanının bulunduğunu, kızının liseyi kazanması nedeniyle …………… Sancaktepe/İstanbul adresli okulu kazanması nedeniyle kira akdinin TBK 350. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi uyarınca fesih imkanının bulunduğunu,  kızının okul kazanmasının somut, inandırıcı ve samimi bir gereksinim olarak yüksek mahkemece kabul edildiğini ve tahliyeye karar verildiğini, kira sözleşmesinin 2018 yılının ilk kira döneminde sona ereceğini, kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini/uzatılmayacağını bir kez daha hatırlattığı taşınmazın teslim edilmesini aksi halde hukuksal yollar ile taşınmazın tahliyesi yoluna başvurulacağı ve yargılama giderleri ve vekalet ücreti masraflarının kiralayan olarak tarafına yükletileceği ihtarını içerir ihtarname keşide edildiği, iş bu ihtarnamenin 13/09/2018 tarihinde davalıya usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olduğu görülmüştür.

 

Mahkememizce Uyap TAKBİS malvarlığı sorgulaması yapılmış, davacı adına dava konusu taşımazın kayıtlı olduğu, bu taşınmazdan başkaca adına kayıtlı taşınmaz bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Dosya arasındaki T.C.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi'nden davacının yerleşim yerinin…………….Serdivan/SAKARYA olduğu anlaşılmıştır.

 

Dosya arasındaki T.C.İstanbul Valiliği Sancaktepe Özel Küçükprens Lisesi Müdürlüğü tarafından 03/04/2019 tarihinde hazırlanan öğrenci belgesi incelendiğinde; davacının kızı ……..'in Hazırlık Sınıfı C Şubesi öğrencisi olduğu anlaşılmıştır.

          

  07/11/2019 tarihli 1 nolu duruşmada davalı asile meşruhatlı isticvap davetiyesi çıkartılmasına ve davacının tanıklarını bildirmesine karar verilmiş davalı asil adına çıkartılan davetiyeye ''kiraya veren …., kiralayan ….. olarak dava hususuna istinaden kira sözleşmesi ve kira bedeline ilişkin olarak isticvabınıza karar verilmiş olup belirtilen 07/11/2019 günü saat:09:40'da özürsüz olarak gelmediğiniz ya da gelipte sorulan sorulara cevap vermediğiniz takdirde kira sözleşmesinin ve kira bedelini ikrar etmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur.'' ihtarı şerh olarak düşülmüştür. Davetiye 03/10/2019 tarihinde davalı asile usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş davalı asil 07/11/2019 tarihli duruşmada hazır bulunarak beyanında; Davacı …. ile 10/09/2012 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi akdedildiğini, kira sözleşmesinde ….. yazılı yerin altında yer alan imzanın kendisine ait olmadığını zira kendisinin kardeşi ile davacının namına kira sözleşmesi imzaladığını, davacının iddiasının samimi olmadığını, davacının taşınmazı yüksek fiyatla başka kişilere kiralamak istediğini beyan etmiştir. Yine 07/11/2019 tarihli duruşmada davacı tanıklarını hazır bulundurmuş,  hazır bulunan davacı tanıklarından Ali ……… beyanında; davacı ile davalı arasında akdedilen kira sözleşmesinin başlangıç tarihine ilişkin net olarak bilgisi bulunmadığını, birlikte 2012 yılının Eylül ayında kira sözleşmesini yapıldığını zannettiğini, davacının kendisinin Adapazarı’nda ikamet ettiğini, davacının kızının burada Fransız lisesini kazandığı için İstanbul'a taşınacağını beyan etmiştir. Davacının diğer tanıklarından ……. beyanında; davacının Başakşehir’de bir dairesi bulunduğunu, davacının kızının okullar açıldığı için kendi yanında kaldığını, yeğeninin okulunun Sancaktepe'de olduğunu, kendi oğlu ile davacının yeğeninin anlaşamadığını beyan etmiştir.

 

İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacının yargılama sırasında da devam etmesi gerekmektedir.  İhtiyaç iddiasına dayalı açılacak davalarda dava hakkı kural olarak kiralayana aittir. Ancak kiralayan durumunda olmayan malikin de bu davaları açabileceği içtihaden kabul edilmiştir. Kiralanan paylı mülkiyete konu ise pay ve paydaş çoğunluğunun sağlanması el birliği halinde mülkiyete konu teşkil ediyorsa tüm ortakların davaya konu edilmesi gerekir. Davacı tarafından keşide edilen 12/09/2018 tarihli, ….. yevmiye nolu ihtarnamenin davalıya 13/09/2018 tarihinde tebliğ edilmiş olduğu, iş bu davanın ise 08/04/2019 tarihinde TBK 353 md. uyarınca süresinde açıldığı anlaşılmıştır.

 

Dosyada tüm belgeler toplanmış olmakla somut olayımıza gelince; taraflar arasında imzalanan 10/09/2012 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda bir uyuşmazlık bulunmadığı, davanın süresi içerisinde açıldığı, toplanan deliller ve dinlenen tanık beyanları göz önüne bulundurulduğunda; davacının kızının İstanbul'da lise kazanması nedeniyle davacının ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olduğu anlaşılmış ve 6098 sayılı kanunun 350.maddesinde öngörülen tüm koşullarının davada oluştuğu anlaşılmakla, davanın kabulüne ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM         : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ İLE, davalının …… adresindeki mecurdan TAHLİYESİNE,

 

2-Tarifeye göre alınması gerekli 991,36-TL harçtan peşin alınan 247,97- TL'nin mahsubu ile bakiye kalan 743,39-TL'nin davalıdan tahsiline,

 

3-Avukatlık ücret tarifesine uyarınca takdiren 2.178-TL nispi vekâlet ücretinin davalıdan alınarak vekille temsil edilen davacıya verilmesine,

 

4-Davacı tarafça yapılan 20,40-TL başvuru harcı, 247,97-TL peşin harç, 6 adet davetiye gideri 90,60-TL, 0,35-TL kayıtlı elektronik posta olmak üzere toplam 338,92-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

 

Dair davacı vekilinin ve davalı asilin yüzüne karşı karar tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf Yasa Yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/01/2020

 

Hâkim  Katip

7 Şubat 2020 Cuma

DİĞER EMSAL KARARLARIMIZ

© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.