T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ

 

 

DOSYA NO : 2021/1999 

KARAR NO : 2022/414

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

    İ S T İ N A F   K A R A R I

 

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

KATİP

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : SAKARYA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ : 28/09/2021

NUMARASI : 2021/126 Esas 2021/219 Karar

DAVACI   

VEKİLİ :  

DAVALILAR        : 

VEKİLİ         : Av. BATUHAN SEVERCAN    

DAVANIN KONUSU: Şikayet (İcra Memur Muamelesi)

KARAR TARİHİ    : 01/03/2022

KARAR YAZIM TARİHİ : 02/03/2022

 

Yukarıdaki esas ve karar numarası ayrıntılı olarak belirtilen İlk Derece Mahkeme kararının incelenmesi için  istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dosya içeriğindeki  tüm bilgi ve belgeler okunup, tetkik edilip heyetçe yapılan müzakerede, 6100  sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 355 maddesi gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık bulunup bulunmadığı incelenerek  aynı kanunun 353 maddesi gereğince  duruşma yapılmaksızın yapılan inceleme sonunda  gereği görüşülüp düşünüldü:

 

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

 

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;  Sakarya 2. İş Mahkemesinin 2019/379 Esas, 2021/313 Karar sayılı kararına istinaden Sakarya 1. İcra Müdürlüğünün 2021/3936 Esas sayılı dosyası ile icra takibine geçildiğini, icra takibine konu iş mahkemesi kararı taraflarınca tehiri icra talepli olarak istinaf edildiğini, dosyanın istinaf sürecinde olduğunu, icra dosyasında bu davanın davalısı icra dosyası alacaklısı            hakkında yine  Sakarya 1. İcra Müdürlüğünün 2021/3915 Esas sayılı dosyada taraflarına 29/04/2021 tarihinde Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile İcra takibine geçildiğini ve takibin kesinleştiğini, icra takibinde müvekkili           tan olan tüm alacaklarını        'un alacaklı olduğu ve istinaf incelemesinde olan Sakarya 1. İcra Müdürlüğünün 2021/3915 Esas dosyadaki müvekkil şirketin borçları için 31/05/2021 tarihinde takas mahsup talebinde bulunduğunu, İcra Müdürlüğü 03/06/2021 tarihli şikayet ve itirazına konu kararı ile mahsup talebini gerekçe göstermeden reddettiğini, İcra Müdürlüğünün hukuka aykırı bu ret kararına karşı taraflarından yasal sürede işbu şikayet ve itiraz başvurusu yapılması zaruretinin hasıl olduğunu, tüm bu nedenlerle müvekkil şirketin borçlu olduğu dosyada mağduriyetinin yaşanmaması için şikayet ve itirazlarının sonuçlanıncaya kadar icra takibinin tedbiren durdurulmasına akabinde icra müdürlüğü red kararının kaldırılmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

 

DOSYADA TOPLANAN DELİLLER:

 

Sakarya 1. İcra Müdürlüğünün 2021/3936 esas sayılı dosyası ve 

 

Sakarya 1. İcra Müdürlüğünün 2021/3915 esas sayılı dosyası.

 

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARININ ÖZETİ;

 

Mahkemesince; şikayetin reddine karar verilmiştir. 

 

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ: 

 

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; icra dosyasının alacaklısı                     dosyadaki alacağını           adlı kişiye temlik ettiğini, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 188. maddesinde; "Borçlu, devri öğrendiği sırada devredene karşı sahip olduğu savunmaları, devralana karşı da ileri sürebilir. Borçlu, devri öğrendiği anda muaccel olmayan alacağını, devredilen alacaktan önce veya onunla aynı anda muaccel olması koşuluyla borcu ile takas edebilir." denildiğini, Sakarya 1.İcra Müdürlüğünün 2021/3936 esas sayılı dosyada alacağın temlikinden önce müvekkil şirketin alacağı muaccel olup, temlik kararının da taraflarına tebliğ edilmediğinden temliki icra dosyasına talepte bulundukları 31.05.2021 tarihinde öğrendiklerini, bu nedenle de temlik işlemine karşı her türlü hukuki haklarını saklı tutarak 6098 sayılı Kanunun 188. maddesi uyarınca müvekkil şirketin şikayete konu icra dosyasında olan borcundan (vekalet ücretleri hariç) takas mahsup taleplerinin 6098. sayılı Borçlar Kanunu 188. maddesine uygun olduğunu, aynı şekilde aynı Kanunun 139. maddesinde " İki kişi karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her biri alacağını borcuyla takas edebilir. Alacaklılar biri çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebilir." denildiğini, Kanun maddeleri dikkate alındığında icra dosyasına yaptıkları vekalet ücretleri hariç takas mahsup talebinin hukuka ve usule uygun olduğunu belirterek yerel mahkeme kararının kaldırılarak haklı davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. 

 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKİ SEBEPLER:

 

Uyuşmazlık; İİK 16. maddesine dayalı icra müdürlüğü işlemini şikayettir.

 

Sakarya 1. İcra Diaresi'nin 2021/3936 esas sayılı dosyasının incelenmesinde; alacaklı                'un  Sakarya 2. İş Mahkemesinin 2019/379 esas 2021/213 karar sayılı ilamında hüküm altına alınan ücret alacaklarının takibe konulduğu,iş bu dosya alacaklısının borçlu olduğu Sakarya 1. İcra Dairesi'nin 2021/3915 esas sayılı takip dosyasındaki alacaklının takas mahsup talebinde bulunduğunu, icra müdürlüğünce talebin 03/06/2021 tarihinde reddine karar verildiği eldeki davanın Sakarya 1. İcra İdaresi'nin 2021/3915 esas sayılı takip dosyasındaki alacaklı tarafından açıldığı anlaşılmıştır.

 

Sakarya 1. İcra İdaresi'nin 2021/3915 esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde, davacı alacaklı tarafından bir adet bonoya dayalı olarak borçlu             aleyhine  kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, takibin kesinleştiği görülmüştür.

 

Sakarya 1. İcra Diaresi'nin 2021/3936 esas sayılı dosyasının incelenmesinde, alacaklı          'un  Sakarya 2. İş Mahkemesinin 2019/379 esas 2021/213 karar sayılı ilamına dayalı olarak ilamlı icra takibi başlatığı, takipteki  alacağın 21/05/2021 tarihinde dava dışı                   'a temlik edildiği görülmüştür. 

 

Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar başlığını taşıyan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 144. maddesine göre; 3. nafaka ve işçi ücreti gibi, borçlunun ve ailesinin bakımı için zorunlu olup, özel niteliği gereği, doğrudan alacaklıya verilmesi gereken alacakların ancak alacaklıların rızasıyla takas edilebileceği düzenlenmiş olup, iş bu alacağın temlik edilmesi halinde de ; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun  189. maddesinin birinci bendi gereğince, "alacağın devri ile devredenin kişiliğine özgü olanlar dışındaki öncelik hakları ve bağlı haklar da devralana geçer. Alacağı temlik edenle temlik alan arasındaki işbu anılan halefiyet kuralında, öncelikle imtiyazlı alacaklardan bahsedilmektedir, haliyle işçilerin ücret alacakları da bu madde kapsamında yer almaktadır." olarak düzenlenmiş olmakla temlik alan alacaklının da rızası gereklidir.

 

Somut davada; Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, takas ve mahsup talebine konu olan alacak, takip dayanağı ilama göre işçilik alacağı olup, ilam alacaklısı ve temlik alan alacaklı  takas talebine rıza göstermediklerinden icra müdürlüğünün talebin reddine dair işleminde usul ve yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır.

Yukarıda açıkanan sebeplerle davacının yerinde bulunmayan istinaf kanun yolu başvurusunun HMK'nın 353/(1)-b-1. maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

 

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

 

1-Davacının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK.nun 353/(1)-b-1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

 

2-Alınması gerekli 80,70 TL harçtan peşin alınan 59,30 TL'nin mahsubu ile bakiye 21,40 TL'nin davacıdan alınarak Hazineye irad kaydına,

 

3-Dosyanın İstinaf Mahkemesine gönderilmesi amacıyla yapılan harç, posta masrafı ve tebligat giderlerinin istinaf kanun yoluna başvuran taraf üzerinde bırakılmasına,

 

4-İnceleme duruşmasız yapıldığından vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

 

5-HMK'nın 333. maddesi gereğince kalan gider avansının yatıran tarafa geri verilmesine,

 

6- Kararın taraflara tebliğ edilmesine,

 

Dair, İİK'nın 363/1, HMK'nın 346. ve 352. maddeleri uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, HMK'nın 362/(1)-a maddesi gereğince miktar itibariyle KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 01/03/2022

 

Başkan     Üye  Üye Katip

 

11 Aralık 2022 Pazar

DİĞER EMSAL KARARLARIMIZ

© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.