T.C.
KOCAELİ
1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ


ESAS NO : 2016/2547 Esas
KARAR NO : 2018/414

HAKİM : .....
KATİP : .....


DAVACI : B. K.


VEKİLİ : Av. MUSA ADIYAMAN - Yenidoğan Mah. Fabrika Cad. 796.Sk.N:3 Adapazarı/Sakarya Sakarya Merkez/ SAKARYA


DAVALI : VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. - Muallim Naci Cad. No: 22, Ortaköy Beşiktaş/ İSTANBUL


VEKİLİ : Av. ...........


DAVA : Tazminat


DAVA TARİHİ : 01/12/2016


KARAR TARİHİ : 05/06/2018


G.KARAR TARİHİ : 06/06/2018


Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı B . K. İle davalı şirket arasında 23/01/2014 tanzim tarihli 16/01/2014 başlama tarihli 1 yıl süreli ve 50818253 sayılı ferdi kaza sigorta poliçesi sözleşmesi akdedildiğini, müvekkilinin poliçe süresi içerisinde 01/05/2014 tarihinde Kırşehir ili Mucur ilçesinde trafik kazası geçirdiğini, kazada müvekkilinin yolcu olarak bulunduğu otobüsün devrildiği ve davacı müvekkilinin ağır bir şekilde yaralandığını, mezkur trafik kazası sonucunda davacı sigortalı müvekkilinde daimi ve geçici maluliyet oluştuğunu, tarafik kazası nedeniyle sorumlular hakkında açtıkları davaya bakan Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/1010 Esas sayılı dosyasında mübrez Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Ugulama Hastanesi Adli Anabilim Dalı Başkanlığınca tanzim edilen 21/01/2016 tarih ve 2016/42 sayılı rapor içeriği ile sigortalı müvekkilinin trafik kazası sebebiyle %71 oranında daimi maluliyete, 1 yıl süre ile geçici maluliyete maruz kaldığının tespit edildiğini, söz konusu rapora itiraz üzerine bu kez İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan aldırılan 17/10/2016 tarih ve 19228 Karar nolu raporu ile sigortalı müvekkilinin trafik kazası sebebiyle %51 oranında daimi maluliyete, 9 ay süre ile geçici maluliyete maruz kaldığının tespit edildiğini, öte yandan davaya konu sigorta poliçesi bir "meblağ sigortası" olup sürekli maluliyet halinde maluliyet oranına göre limitin belli oranı dahilinde sigorta bedelinin ödenmesi gerektiğini, bu durumda gerçek zararın belirlenmesi yoluyla hesaplama yapılamayacağını, davacı sigortalı müvekkili tarafından ilk olarak 01/10/2014 tarihinde ödeme yapılması için davalı şirkete başvurulmuş ise de, bu başvurudan olumlu bir sonuç alınamadığını, akabinde 2016 yılı Şubat ayı başında davalı şirkete maluliyet raporu ve diğer evrakların gönderildiğini ancak davalı şirket tarafından 09/02/2016 tarih ve 118059 sayılı yazı ile "kalıcı/sürekli maluliyet olduğuna dair maluliyet oranını gösteren heyet raporunun en kısa sürede gönderilmesi" gerektiği bildirilerek başvuruya olumsuz yanıt verildiğini, davacı müvekkil tarafından maluliyet raporu ve ekindeki evraklar sigorta şirketine tekrar gönderildiğinde bu defa 15/02/2016 tarih ve 147158 sayılı yazı ile "mesleğe bağlı olmaksızın, kesin ve daimi iş göremezlik oranını gösteren heyet raporunun en kısa sürede gönderilmesi" gerektiği bildirilerek bu başvuruyada olumsuz yanıt verildiğini, 24/05/2016 tarihinde davalı sigorta şirketine yapılan dördündüncü başvurunun ekinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Anabilim Dalı Başkanlığınca tanzim edilen 21/01/2016 tarih ve 2016/42 sayılı rapor, onaylı trafik kazası tespit tutanağı, ceza muhakemesi kararı, sigorta poliçesi ve ekindeki evrakların gönderildiğini, davalı şirketin 30/05/2016 tarih ve 51886 sayılı cevabi yazısı ile yeniden "mesleğe bağlı olmaksızın, kesin ve daimi iş göremezlik oranını gösteren maluliyet ropurun en kısa sürede gönderilmesi" gerektiğinin bildirilek iş bu başvuruya da olumsuz yanıt verildiğini, trafik kazasının meydana geldiği tarih olan 01/05/2014 tarihinden bu yana yaklaşık 2,5 yıllık süreç içerisinde toplam 4 defa davalı sigorta şirketine tazminat ödemesi için başvuru yapıldığını, davalı şirket tarafından bu başvurulara hukuka uygun olmayan gerekçelerle olumsuz yanıt verildiğini ve talep edilen tazminat ödemesinin yapılmadığını beyanla fazlaya ilişkin tüm talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile kısmi davanın kabulü ile 16/01/2014 başlama tarihli ve 50818253 sayılı Ferdi Kaza sigorta poliçesinin yürürlük tarihi içerisinde maruz kaldığı trafik kazası sonucunda bedensel zarara uğrayan davacı müvekkilinin maluliyet oranının ferzi kaza sigortası genel şartlarının 8/b maddesine göre belirlenerek, bu oranın sigorta limitine nispeti dalihinde davacıya ödenmesi gereken tazminata karşılık olarak şimdilik 1.000,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalı şirketten alınarak davacı müvekkiline ödenmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı şirkete yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Usulüne uygun tebligat yapılarak taraf teşkili sağlanmış, davalı vekili cevap dilekçesinde ve duruşmalardaki beyanlarında özetle; Davanın yetki ve görev itirazlarımız dikkate alınarak görev ve yetki yönünden reddi gerektiğini, başvuruda bulunan ile yapılan Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sigortalı B. K. , (kazanın meydana geldiği bildirilen tarihte yürürlükte bulunan) 16/01/2014 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli 30.000,00 TL kaza sonucu vefat, 3.000,00 TL Kaza Sonucu Tedavi Masrafları ve 30.000,00 TL kaza sonucu tam veya kısmi daimi maluliyet teminatlı ferdi kaza sigortası kapsamına alındığını, sigorta sözleşmesinin ferdi kaza sigortası genel şartlarına tabi olduğunu, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına ile hangi hallerin kaza sayıldığı ve hangi hallerde tazminat ödenip ödenmeyeceğinin açıkça gösterildiğini, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 1. maddesi uyarınca, "İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder." 2. maddesine göre de, "Bu poliçedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesirile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır." Yine, hangi hallerin daimi maluliyet oluşturacağı ve hangi nispette ödeme yapılacağının açıkça Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nın 8. maddesinde sayıldığını, maddeye göre, Daimi maluliyet nisbetlerinin tayininde sigortalının meslek ve san'atı dikkate alınmamakta ve bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tabirinden o uzvun veya uzuv kısmının kat'i ve mutlak surette vazife görememesini ve kullanılamamasını ifade etmektedir. Yine genel şartların 8 B maddesine göre, "İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i surette tesbitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli aşağıda münderiç nisbetler dahilinde kendisine ödenir....Bir kazadan evvel esasen hiçbir surette vazife göremeyen ve kullanılamayan bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tazmin olunmaz. " Kaza sonucu maluliyet oluşmadığında, kaza öncesinde veya kaza ile ilgisi bulunmaksızın kazadan sonra oluştuğu anlaşılan maluliyetler nedeniyle tazminat ödenmesi mümkün değildir. Ferdi Kaza Sigortası kapsamında kaza sayılmayan veya teminat kapsamı dışında bulunan hallerde de tazminat ödenememektedir. Davacının başvurusu üzerine, 24/11/2014 tarihinde hastane tedavi gideri olan 3.000-TL'nin ödendiği, sigortalıdan diğer teminatlar yönünden değerlendirilebilmesi için Mesleğe bağlı olmaksızın kesin ve daimi iş göremezlik oranının gösteren heyet raporunun istendiği bahsi geçen evrak iletilmediğinden tazminat değerlendirilmesi yapılamadığnı, istenilen evrak sunulduğunda tazminat değerlendirmesi yapılabileceğini beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


GEREKÇE: Dava, davacının geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle davalı ile aralarında düzenlenen ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamında sigorta tazminatının tahsili talebine ilişkindir.


Deliller bildirilmiş, Mucur Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2015/28 Esas sayılı dosyası, Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/1010 Esas sayılı dosyalarının onaylı suretli Uyap üzerinden celp edilmiştir.


Dosyanın Kocaeli Adli Tıp Kurumu Müdürlüğüne gönderilerek dosya içerisinde ve Kocaeli 1. Asliye ticaret mahkemesi dosyası ile davalı Vakıf Emeklilik AŞ tarafından ibraz edilen dosya içerisinde bulunan raporlar da dikkate alınarak davacının maluliyet oranın ferdi kaza sigortası genel şartlarının 8 B maddesi uyarınca tespiti hususlarında rapor düzenlenmesine karar verilmiş, Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde görevli Adli Tıp Uzmanı Uzm. Dr..........'in mahkememize ibraz etmiş olduğu 30/11/2017 tarihli raporunda özetle; B. K.'nın 01.05.2014 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu omurga kırığı ile şifa bulmaz akıl hastalığına neden olan arızaları Ferdi Kaza Sigortasi Genel Şartları kapsamında % 44 ( Yüzde kırkdört ) oranında sürekli iş göremezliğini ( Maluliyetini ) gerektirdiği hususlarında kati rapor düzenlendiği görülmüştür.


Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na müzekkere yazılarak dosya içerisinde bulunan bütün raporlar da eklenmek suretiyle dava dilekçesi ve cevap dilekçesi de dikkate alınarak davalı tarafın bilirkişi raporuna itirazları da irdelenmek suretiyle davaya konu kaza nedeniyle davacının maluliyet oranının ferdi kaza sigortası genel şartlarının 8.b maddesi uyarınca Yargıtay Denetimine de imkan verecek şekilde ayrıntılı olarak tespiti ile rapor düzenlenmesine karar verilmiş, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nın düzenlediği 21/03/2018 tarih ve 2018/233 sayılı raporunda özetle; Davacının 01/05/2014 tarihinde geçirmiş olduğu araç içi trafik kazası sonrası düzenlenen tıbbi evrakta vertebra kemiğinde kırık (omurga) olduğu anlaşılan ve bu nedenle opere olarak T12-L1-L2 vertebralara fiksasyon yapılan, Sağ DFV'de sürekli, sağ CFV ve SFV proksimal 1 cm'lik kesimde 6 sn süreli reflü akım, sağ CFV ve PV lümeninde damar düzensizlikleri tespit edilen, psikiyatrik değerlendirilmelerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavi ile Kısmen Düzelen tablosu içerisinde olduğu düşünülen kişide Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre; Omurgaya yönelik fiksasyon ameliyatının Amudi fikarının bariz inhine ile müterafik hareketsizliği sigorta bedel oranı %30, Travma sonrası Stres Bozukluğu Tedavi ile Kısmen Düzelen arızasının şifa bulmaz akıl hastalığı (%100) ağırlığı dikkate alındığında takdiren (Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 8 B Daimi Maluliyet Teminatı başlığı altında yer alan ... cetvelde zikredilmemiş bulunan maluliyetlerin nispeti, daha az vahim olsalar bile, bunların ehemmiyet derecelerine göre ve cetvelde yazılı nispetlere kıyasen tayin olunur." ibaresi gereğince takdir uygulandığı) arızanın 1/5'i ile uyumlu olduğu ve sigorta bedel oranı (100x1/5) %20, Saptanan bu oranların Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının arıza oranları değil sigorta bedel oranları olması ve Balthazard uygulamasından bahsedilmemesi nedeniyle formülize edilmediği, ayrıca "....sigortalının meslek ve sanatı nazarı itibara alınmaz" ibaresi uyarınca da kişinin mesleği, sanatı ya da yaşının hesaplamada dikkate alınmadığı, dolayısıyla kişinin 01/05/2014 tarihinde geçirmiş olduu araç içi trafik kazası sonrası meydana gelen tüm arızalarının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 8.b maddesi uyarınca Sigorta Bedel Oranları toplanarak %50 (%30+%20) oranında olduğu hususlarında rapor düzenlendiği tespit edilmiştir.


ISLAH: Davacı vekilinin 09/12/2017 tarihli uyaptan göndermiş olduğu dilekçesi ile, davacının maluliyet oranı %44 olup, ferdi kaza sigorta poliçesi teminat limiti ise 30.000 TL olduğu maluliyet oranının sigorta teminat limitine oranlaması yapıldığında davacıya ödenmesi gereken maddi tazminat tutarının 13.200,00 TL olduğunu beyanla fazlaya ilişkin tüm talep ve dava hakları saklı kaymak kaydı ile dava değerinin 13.200,00 TL olarak ıslah etmiştir.


Davacı tarafın görev itirazının davacının tüketici olması sözleşmeyi ticari amaçlarla imzaladığına ilişkin evrak içeriğine göre delil olmayıp sözleşme hükümleri uyarınca tazminat talep etmesi nedeni 6502 Sayılı Yasa kapsamında uyuşmazlığın tüketici mahkemelerinin görevi kapsamında kaldığı kanaatiyle reddine karar verilmiş, davalı tarafın yetki itirazının 6502 Sayılı Yasa kapsamında tüketici işlemlerinde tüketicinin 6502 Sayılı Yasanın 73/5 maddesi uyarınca tüketicinin ikametgahı mahkemesinin yetkili olması nedeni ile yetki itirazının reddine karar verilmiştir.


Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2015/1257 Esas 2017/8344 Karar sayılı ilamında "Davalı vekili; zamanaşımı nedeniyle davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; TTK. 1268.maddesinde öngörülen 2 yıllık zamanaşımı dolduğundan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dava; karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nın C.7.maddesine göre; "Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlülerini öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalde zarara neden olay tarihinden itibaren on yıl sonra zamanaşımına girer. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden oluşmuşsa ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununda bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmekte ise tazminat davasında bu zamanaşımı dikkate alınır."Somut olayda; kaza tarihi 19.01.2009 olup, ceza zamanaşımı süresi dolmamıştır. Buna göre; davalının zamanaşımı def'inin reddine karar verilerek, işin esasına girilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir" belirtilmiştir.


Davalı tarafça her nekadar zamanaşımı itirazında bulunulmuş ise de, davacının sigorta tazminatı talebi ile davalı şirkete çeşitli aşamalarda başvurmasına rağmen ödemenin yapılmadığı olayın niteliği yukarıda belirtilen yargıtay ilamı ve yerleşik yargıtay uygulamalarıda nazara alınarak uzamış ceza zamanaşının dikkate alınması gerektiğinden davalı tarafın zamanaşımı itirazı yerinde görülmemiştir. Her ne kadar davacı tarafça ıslah dilekçesinden sonra da davanın ıslah edilen kısmına ilişkin zamanaşımı itirazında bulunmuş ise de davanın niteliği 6100 sayılı HMK 'nun 107. maddesi uyarınca tazminatın, davacının maluliyet oranının, yargılamayı gerektirmesi ve talep edilecek tazminat miktarının taraflar arasındaki sözleşme içeriğine göre maluliyete göre değişecek olması nedeni ile alacağın tam ve kesin olarak belirlenebilmesi davacıdan beklenilemeyeceğinden, dava belirsiz alacak davasıdır. Belirsiz alacak davasında dava tarihinde alacağın tamamı için zamanaşımı kesilip, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 157. maddesi uyarınca, dava süresince tarafların yargılamaya ilişkin her işleminden veya hâkimin her kararından sonra zamanaşımı yeniden işlemeye başlayacaktır. Bu nedenle yargılama sırasında alacağın zamanaşımına uğradığından söz edilemeyeceğinden davalı sigortanın zamanaşımına yönelik itirazları yerinde görülmemiştir.


Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2015/3042 Esas 2017/9003 Karar sayılı ilamında "Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası can sigortası türlerinden olup, bir meblağ sigortası olması itibariyle de, ölüm halinde limit kadar olmak üzere maktu; yaralanma halinde ise, yapılan tedavinin giderleri bakımından buna ilişkin limiti geçmemek üzere ve yapılan harcama kadar nispi; sürekli sakatlık halinde ise, sakat kalma oranı ve sakatlığın derecesine göre limitin belli oranı olmak üzere, sigorta bedelinin ödenmesi gerekeceğinden, bu yönlerin ispatlanması yeterli olup, gerçek zararın hesaplatılmasına girişilmeksizin, tespit edilecek bu miktarların aynen ödenmesi gerekmektedir. "Cismani Zarar Halinde Lazım Gelen Zarar ve Ziyan" başlığı altında düzenlenen TBK'nın 46. maddesinde, bedensel zarara uğranılması nedeni ile talep edilebilecek zarar türleri belirtilmektedir. Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu belirlemenin ise Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir." belirtilmiştir.
Dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve tüm evrak kapsamının bütün olarak değerlendirilmesinden; davacı ile davalı Vakıf Emeklilik arasında 23/01/2014 tanzim tarihli 16/01/2014 başlama tarihli 1 yıl süreli ve 50818253 sayılı ferdi kaza sigorta poliçesi sözleşmesi akdedildiği, davacının poliçe süresi içerisinde 01/05/2014 tarihinde Kırşehir ili Mucur ilçesinde yolcu olarak bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu geçirdiği trafik kazasında ağır bir şekilde yaralandığı ve geçirdiği trafik kazası sonucunda davacı sigortalıda daimi ve geçici maluliyet oluştuğu, davacının geçirmiş olduğu kaza nedeni ile sigorta poliçesi kapsamında ödeme yapılması için davalı sigorta şirketine yapılan başvurulara olumlu yanıt verilmediği, davalı tarafça her ne kadar zaman aşımı itirazında bulunulmuş ise de, davacının geçirmiş olduğu trafik kazasının niteliği ceza yargılamasını gerektirmesi nedeni ile uzamış zamanaşımı söz konusu olduğundan ve davacı tarafça çeşitli defalar davalı sigorta şirketine başvurulması nazara alındığında zamanaşımı süresinin dolmadığı taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin niteliği "Can sigortası" bir meblağ sigortası olması itibariyle, ölüm halinde limit kadar olmak üzere maktu; yaralanma halinde ise, yapılan tedavinin giderleri bakımından buna ilişkin limiti geçmemek üzere ve yapılan harcama kadar nispi; sürekli sakatlık halinde ise, sakat kalma oranı ve sakatlığın derecesine göre limitin belli oranı olmak üzere sigorta bedelinin ödenmesi gerekeceğinden, bu yönlerin ispatlanması yeterli olup, gerçek zararın hesaplatılmasına girişilmeksizin, tespit edilecek bu miktarların aynen ödenmesi gerekmektedir. Taraflar arasında imzalanan sözleşme içeriğine göre Kaza sonucu MALULİYET HALİNDE TEMİNAT BEDELİ 30.000-TL dir. Dosya içerisinde mevcut Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30/11/2017 tarihli raporda "Davacı B. K.'nın 01.05.2014 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu omurga kırığı ile şifa bulmaz akıl hastalığına neden olan arızaları Ferdi Kaza Sigortasi Genel Şartları kapsamında % 44 ( Yüzde kırkdört ) oranında sürekli iş göremezliğini gerektirdiği "belirtilmiş yine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 21/03/2018 tarihli kurul raporunda " kişinin 01/05/2014 tarihinde geçirmiş olduu araç içi trafik kazası sonrası meydana gelen tüm arızalarının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 8.b maddesi uyarınca Sigorta Bedel Oranları toplanarak %50 (%30+%20) oranında olduğu" belirtilmiş olup her iki rapor arasında kısmi çelişki bulunmakta ise de Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen kurul raporunun yargıtay içdihatlarına uygun denetime imkan verir şekilde açıklayıcı olması ve davacı tarafın ıslah dilekçesini daha aleyhlerine olarak düzenlenen Kocaeli Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapor içeriğine göre sunmuş olmaları nedeni ile usul ekonomisi yargılamanın sürüncemede kalmaması ve davacı tarafın ıslah dilekçesi de nazara alındığında esasa etkili olmayacağı kanaatiyle raporlar arasında çelişki giderilmemiş davacı tarafın daha aleyhine olan % 44 lük maluliyet oranı ve sigorta poliçesi nazara alınarak teminat bedelinin 30.000-TL olması dikkate alınarak 30.000-TL nin % 44 ü olan 13.200-TL talep edilen tazminat miktarının kabulü gerektiği kanaatiyle aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.


HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle;


Davanın KABULÜ ile;


13.200,00 TL'nin dava tarihi olan 29/11/2016 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsili ile davacı tarafa verilmesine,


Alınması gereken 901,69 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,


Davacının işbu dava dosyası için yaptığı tebligat ve müzekkere gideri 149,60 TL, rapor ücreti 100,00 olmak üzere toplam 249,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,


Davalı tarafça yapılan yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,


Taraflar tarafından yatırılan gider avansından kalan miktarın kararın kesinleşmesine müteakip istem halinde taraflara iadesine,


Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca tayin ve takdir olunan ........ vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,


Bakiye karar ilam harcının, karar tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde yatırılmadığı takdirde harcın tahsili için ilgili Vergi Dairesi'ne yazı yazılmasına,


Dair davacı ve vekilinin yüzlerine karşı davalı vekilinin yokluğunda kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde İlgili İstinaf Daire Başkanlığına itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/06/2018


Katip ....
(elektronik imzalıdır)


Hakim ........
(elektronik imzalıdır)


 

28 Mart 2020 Cumartesi

DİĞER EMSAL KARARLARIMIZ

© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.